Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Jednostki badawczo-rozwojowe X

VII SA/Wa 1601/23 - Wyrok WSA w Warszawie z 2024-01-30

z nieprawidłowej punktacji przypisanej poszczególnym wydawnictwom w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, zwanym dalej 'systemem POL...
podmiotu nie odpowiada punktom przypisanym na listach poszczególnym wydawnictwom. Podmiot wskazał, że zaraportował informacje o monografiach, rozdziałach w monografiach...

II SA/Op 578/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-02-04

wynikające z wniosku oraz załączników wskazał na informacje podane przez wnioskodawczynię w pkt 3.5, 3.6, 3.7 wniosku, w pkt C.2 i C.3 biznesplanu, a także na informacje...
.; umowy o współpracy zawartej dnia 4 kwietnia 2012 r. pomiędzy B a M. K. [...] oraz A Sp. z o.o., Dokonując analizy wskazanych wyżej informacji organ stwierdził...

I OSK 1831/14 - Wyrok NSA z 2014-11-05

pozamerytorycznych, również miał wpływ na końcową ocenę wniosku. Organ II instancji podkreślił, że eksperci podczas oceny merytorycznej oceniają projekt wyłącznie na podstawie informacji...
działalności administracji publicznej i stosują środki przewidziane w ustawie. Z kolei przepis art. 3 § 3 stanowi, że sądy administracyjne orzekają także w sprawach...

I SA/Łd 1411/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-01-30

stratę w wysokości 380,30 zł, natomiast w korekcie zeznania, podlegający odliczeniu dochód w kwocie 2 881,18 zł i podstawę opodatkowania 0 zł. W informacji o odliczeniach...
, że wydatki te miały charakter obligatoryjny i stanowiły rodzaj daniny publicznej. Zarówno wydatki na wynagrodzenia, jak i wydatki na PFRON, korzystały zatem ze zwolnienia...

VIII SA/Wa 404/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-09

, opierają się na danych przedstawionych w projekcie i nie mają prawa do poszukiwania informacji wśród innych źródeł. NCBiR podniosło, że niewskazanie zakresu żądania...
działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Oznacza to, że sąd bada legalność zaskarżonego aktu oceniając jego zgodność z prawem materialnym...