Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy urzędów państwowych X

U 15/92 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1993-10-26

i Polityki Socjalnej oraz Ministra Sprawiedliwości z art. 6 Konstytucji wyrażających zasadę swobody gospodarczej. Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej...
/Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./ stanowi, że podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej jest wolne i dozwolone każdemu na równych prawach, z zachowaniem warunków...

I SA/Lu 785/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-05-19

W. L. na deklaracjach VAT-7. Podkreślając, iż treść sfałszowanego dokumentu dotyczyła zobowiązania K. C. do pełnej odpowiedzialności za działalność finansową i gospodarczą...
ostateczna., Oceniając natomiast działania, jakie podejmował K. C., organ stanął na stanowisku, że zarówno rodzaj, sposób prowadzenia działalności gospodarczej...

II SA 2397/93 - Wyrok NSA z 1994-01-20

dochodowego na następne lata. Spółka ta powstała w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych...
zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w dziedzinach preferowanych, określonych przez Radę Ministrów. Było to możliwe do dnia wejścia...

III ZP 14/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 2002-04-24

urzędu lub jego reorganizacja/, w okresie między ustaniem zatrudnienia w likwidowanym lub reorganizowanym urzędzie, a podjęciem pracy lub działalności gospodarczej...
lub reorganizowanym urzędzie a podjęciem pracy lub działalności gospodarczej przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy' /ust. 1 zdanie 1/. Prawo do świadczenia pieniężnego zostało...

II SA 2148/99 - Wyrok NSA z 2000-01-14

a podjęciem pracy lub działalności gospodarczej, świadczenie pieniężne ze środków budżetu państwa przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, obliczone jako ekwiwalent pieniężny...

I OSK 1864/15 - Wyrok NSA z 2016-11-08

prawa w sposób sprzeczny ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem tego prawa i zasadami współżycia społecznego, nakładający na nigdy niekaranego pracownika dwukrotnie...
bieg postępowania przed organami administracji publicznej w tym sensie, w jakim stanowią one, jako normy dopełnienia, wzorzec kontroli zgodności z prawem działalności...