Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od spadków i darowizn X

I SA/Ol 508/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-05-05

, w której stwierdzono że Strona prowadziła działalność gospodarczą polegającą na obrocie nieruchomościami, tj. gruntami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową. Na tych samych...
, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel...

I SA/Gd 585/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-12-22

w 1996 r., a począwszy od roku 1997 r. prowadzili na jej terenie działalność gospodarczą. Aktem notarialnym z dnia 1 marca 2001 r. nieruchomość została nabyta przez S. S...
niespełnienia przez spadkobiercę warunku kontynuacji działalności gospodarczej prowadzonej przez spadkodawcę. W przedmiotowej sprawie warunek ten nie mógł być spełniony...

I SA/Sz 917/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-04-18

przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż on sam nie spełnia warunków, aby uznać go za podatnika tego podatku, tzn. nie prowadzi działalności gospodarczej...
. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w których to przepisach pojęcie podatnika definiuje się w związku z pojęciem działalności gospodarczej. Jak wskazał...

I SA/Sz 61/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-05-29

odpłatnych usług [...], a zatem do wykonywania czynności stanowiących działalność gospodarczą, podlegającą opodatkowaniu VAT, niekorzystającą ze zwolnienia...
lub cele inne niż działalność gospodarcza podatnika, o których mowa w art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 u.p.t.u., W świetle powyższego, organ interpretacyjny uznał, że Gminie...

I SA/Kr 292/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-14

działalności gospodarczej - pełnomocnika jako przedsiębiorcy,, - do pobierania należności pieniężnych z każdego tytułu, do dokonywania skutecznych płatności, do odbioru...
. został wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem [...] jako przedsiębiorca prowadzący F.H.U.P. 'J' Zakład Ślusarsko[...] z siedzibą w J., J. G. złożył...

I SA/Wr 1383/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-07

darowizny była przez nią uprzednio wykorzystywana w działalności gospodarczej w zakresie wynajmu, zaś syn (obdarowany) będzie tę działalność kontynuował przez okres...
. W istocie bowiem nieruchomość była w ramach działalności gospodarczej darczyńcy wynajmowana podmiotom gospodarczym i z tego tytułu był odprowadzany podatek VAT, a zmiana...

I SA/Ke 543/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-02-01

ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, ale nie jest instytucją kultury. Stosownie zaś do art.3 ust. 2 tej ustawy działalność instytucji...
kultury nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu odrębnych przepisów. Skoro więc Spółka A. nie jest i nie była taką instytucją to do jej działalności, zgodnie...

I SA/Bd 617/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-12-10

przeznaczenia środków pieniężnych pochodzących z darowizny m.in. z dnia [...] maja 2018 r. na kontynuację działalności gospodarczej prowadzonej wówczas przez D. K...
przez Skarżącą działalność w świetle zebranego materiału dowodowego stanowi kontynuację działalności gospodarczej D. K. w podanym wyżej zakresie oraz czy przekazane na rzecz...

I SA/Bd 724/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-12-15

gospodarczej i działalności niegospodarczej, art. 17 ust. 5 VI Dyrektywy nie znajduje zastosowania, a metody odliczenia i podziału są określane przez państwa członkowskie...
i usług zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast nie daje uprawnienia do odliczenia w przypadku czynności...

I SA/Sz 455/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-09-23

. z 'A' Spółką z o.o. z siedzibą w S., nie stanowią działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, a zatem stronie niebędącej podatnikiem podatku...
uzyskane w 2004 r. z umowy z dnia 8.07.2004 r. pochodzą z działalności wykonywanej osobiście, a nie jak zadeklarował skarżący, z pozarolniczej działalności gospodarczej...
1   Następne >   +2   +5   +10   41