Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Komunalizacja mienia X

III ARN 38/93 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1993-07-29

śródlądowych hodowli i wielkotowarowej produkcji rybackiej. Zarządzenie to nie określało ani granic działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, ani wszystkich jego składników...
. Rada ta bezpośrednio ujawniła, że ' (...)chcąc prowadzić działalność gospodarczą i wykonywać podstawowe obowiązki administracyjne szukamy źródeł...

I SA 1903/92 - Wyrok NSA z 1993-08-18

. o samorządzie terytorialnym - Dz.U. nr 16 poz. 95 ze zm./, a gmina nie mogłaby prowadzić gospodarki rybackiej jako działalności gospodarczej, gdyż stoi...
Organy gminy nie mogą sprawować nadzoru nad przedsiębiorstwem państwowym w zakresie jego działalności statutowej. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił na podstawie art...

I SA 829/94 - Wyrok NSA z 1995-06-22

, jest odmienną formą prowadzenia działalności gospodarczej niż przedsiębiorstwo państwowe. Komisja wyraża również wątpliwości, czy wobec nabycia prawa użytkowania...
zostały spełnione warunki art. 14 cytowanej ustawy, to jest niewykorzystywanie gruntów przez przedsiębiorstwo zgodnie z ich społeczno-gospodarczym przeznaczeniem...

I SA 2101/93 - Wyrok NSA z 1994-06-17

., Gdyby nawet przyjąć założenie, że w czasie orzekania przez Wojewodę gmina mogła prowadzić działalność gospodarczą 'wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności...
Komisję Uwłaszczeniową /23 lipca 1993 r./ przepis ten miał zupełnie odmienne brzmienie i wyłączał możliwość prowadzenia takiej działalności gospodarczej /art. 1 pkt 2...

I SA/Wa 1625/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-12

były i są udziałem wielu przedsiębiorstw. Podejmowanie tych zleceń jest normalną działalnością gospodarczą prowadzoną zgodnie z przedmiotem działania przedsiębiorstwa...
działalność gospodarczą, co miało wpływ na rozstrzygnięcie., Skarb Państwa - Minister Skarbu Państwa działając w imieniu Skarbu Państwa - Ministra Skarbu Państwa zaskarżonej...

IV SA/Wa 1818/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-02

spornego zarządzenia cegielnia istniała jako przedsiębiorstwo tj. zorganizowany zespół składników majątkowych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej...
. Przedsiębiorstwo cegielni, będące własnością R. i E. P. istniało i prowadziło działalność produkcyjną przed 1948r. Od 1949r. przedsiębiorstwo cegielni prowadziła spółka jawna...

I SA/Wa 1525/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-11-14

na nieruchomości działalność gospodarczą o szczególnym znaczeniu dla obronności państwa, a tym samym o szczególnej roli publicznej (o szczególnym znaczeniu dla interesu Państwa...
. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych (Dz.U. Nr 27, poz. 197) w art. 3 ust. 1 stanowił: 'Nieruchomości...

I SA/Wa 1754/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-11-14

na nieruchomości działalność gospodarczą o szczególnym znaczeniu dla obronności państwa, a tym samym o szczególnej roli publicznej (o szczególnym znaczeniu dla interesu Państwa...
26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych (Dz.U. Nr 27, poz. 197) w art. 3 ust. 1 stanowił...

I SA/Wa 701/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-29

budynki stanowiące zaplecze techniczne dla prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych w rolnictwie., Organ dokonując oceny wniosku...
. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości, przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem...

I SA/Wa 1663/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-11

zarobkowych czy nawet do prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Wykonywanie zadań publicznych wcale nie musiało bowiem być nieodpłatne. W każdym...
kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, co oznacza, że w zakresie dokonywanej kontroli Sąd zobowiązany jest zbadać, czy organy...
1   Następne >   +2   +5   +10   21