Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Wr 1269/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-02

stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta W. z [...]. Nr [...]dotyczącej wykreślenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z [...]prowadzonego przez Urząd...
Miasta W. pod Nr [...]. W uzasadnieniu wskazało, że dnia [...]w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta w W. dokonano wpisu...

II SA/Wr 730/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-02

gospodarczej oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L. decyzją z [...]Nr [...], wydaną na podstawie art. 88e ust. 2 ustawy z 19 listopada 1999r. Prawo działalności...
do ewidencji działalności gospodarczej nr ew. [...]z dnia [...]w części dotyczącej B.G. W uzasadnieniu wskazało, że dnia [...]w ewidencji działalności gospodarczej...

GSK 1065/04 - Wyrok NSA z 2004-11-09

Przepis art. 68 par. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej /Dz.U. nr 173 poz. 1808/ pozwala przyjąć...
, że art. 88i ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej /Dz.U. nr 101 poz. 1178 ze zm./ nie ma zastosowania do małżonków, którzy są wpisani...

OPK 21/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-12-10

Wykreślenie w trybie art. 88i ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej /Dz.U. nr 101 poz. 1178 ze zm./ wpisu w ewidencji działalności...
gospodarczej spółki cywilnej, gdy osoby fizyczne wykonujące do dnia 31 grudnia 2000 r. działalność gospodarczą jako wspólnicy takiej spółki nie dostosowały formy wykonywanej...

III SA/Kr 1142/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-12-13

1990 r. o samorządzie gminnym, art. 5 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje...
gospodarczej na własny rachunek wbrew zakazowi wynikającemu z art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby...

II SA/Go 773/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-11-10

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej I. uchyla zaskarżoną decyzję...
. 1591 z późn.zm.) w związku z art. 4, art. 14 ust. 2, art. 14a ust. 3, art. 23, art. 25 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn...

III SA/Łd 624/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-10-19

. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2006 r. poz. 1584 ze zm.). Z informacji zawartych we wniosku wynikało, że K...
. D. po wybraniu na stanowisko Starosty i upływie trzech miesięcy od dnia wyboru nie dopełnił obowiązku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, którą prowadził...

III SA 2861/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-02

1. Działalność notariuszy stanowi zarobkową działalność usługową, prowadzoną w sposób zorganizowany i ciągły, i mieści się w pojęciu 'działalności gospodarczej...
', zdefiniowanym w ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej /Dz.U. nr 101 poz. 1178 ze zm./., 2. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości lokali...

VI SA/Wa 987/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-08

. na decyzję Ministra Rozwoju z dnia [...] lutego 2016 r. nr [...] w przedmiocie wykreślenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oddala skargę...
Z dniem 31 października 2013 r. I. G. zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej., W dniu [...] listopada 2015 r. Minister Rozwoju decyzją znak [...] z urzędu...

OPK 13/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-09-24

w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej /Dz.U. nr 101 poz. 1178 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale...
do ewidencji działalności gospodarczej po rozpoznaniu w dniu 24 września 2001 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu Samorządowego Kolegium...
1   Następne >   +2   +5   +10   100