Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X

II SA/Łd 383/22 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2022-10-18

urzędowymi w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj.: Dz.U. z 2022 r., poz. 902 ze zm.)., Następnie pismem z 19 kwietnia...
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj.: Dz.U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm.) (dalej: ustawa o dostępie do informacji publicznej), która jest ustawą szczególną...

II SAB/Wa 161/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-24

., w terminie wskazanym w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Zarzucił też, że wskazany...
w powiązaniu z treścią art. 4 ust. 1 przywołanej ustawy o dostępie do informacji publicznej. W sprawach bowiem z zakresu informacji publicznej organami administracji...

II SAB/Wa 146/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-24

[...] grudnia, 2011 r., w terminie wskazanym w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Zarzucili...
' należy odczytywać w powiązaniu z treścią art. 4 ust. 1 przywołanej ustawy o dostępie do informacji publicznej. W sprawach bowiem z zakresu informacji publicznej organami...

I OSK 1992/14 - Postanowienie NSA z 2015-10-16

zażalenia wskazując, że przepis art. 15 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.; dalej jako 'u.d.i.p.') stanowi...
, że stosownie do art. 7 ust. 2 u.d.i.p. dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15. Zgodnie natomiast z ostatnim ze wskazanych przepisów...

II SA/Lu 346/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2020-07-01

administracyjnemu., Problem właściwości miejscowej sądu wynika ze specyfiki spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej, a w szczególności z treści art. 4 ust. 1 pkt 5...
ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429; dalej jako: u.d.i.p.), który w kręgu zobowiązanych do udostępniania informacji...

II SAB/Sz 143/22 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2022-07-07

, aby żądane informacje dotyczyły informacji publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ponadto, informacje z akt sprawy karnej udzielane...
są stronie w ramach procedury karnej, nie zaś w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej., W tym miejscu wyjaśnienia wymaga, że sąd administracyjny...

I OW 107/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-02

sprawy o sygn. akt II SAB/Ol 7/19 ze skargi P. K. na bezczynność Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...

IV SO/Wr 26/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-08-09

niezastosowania się Fundacji A z siedzibą w L. do obowiązków wynikających z art. 54 § 2 p.p.s.a. w zw. z art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji...
, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona., W niniejszej sprawie strona podniosła zarzut...

II SA/Lu 902/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-09-14

w wyroku z dnia 9 stycznia 2015 r., sygn. akt I OSK 914/14, wyjaśnił, że przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015 r...
niejawnym sprawy ze skargi J. B. na decyzję [...] S.A. Oddział [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej p o s t a n...

II SA/Lu 1211/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-12-28

, wyjaśnił, że przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1674; dalej: 'u.d.i.p.') w zakresie podmiotowym...
. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B.W., A. W. i A. M. na decyzję Spółki P. Oddział L. z dnia [...]r., znak: [...], w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej p o s t...
1   Następne >   +2   +5   7