Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy urzędów państwowych X

VI SA/Wa 42/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-13

równości i jednakowego dostępu do służby cywilnej., Skarżący, powołując się na informacje udzielone mu przez Urząd w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz...
. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), podniósł, że naruszone zastały zasady równości i jednakowego dostępu do służby publicznej poprzez zastosowanie różnych kryteriów oceny...

II SAB/Po 197/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-04-19

), prawa do sądu (art. 45 w zw. z art. 77 ust. 2 Konstytucji), sądowej kontroli działalności administracji publicznej (art. 184 Konstytucji) oraz prawa dostępu do służby...
tak, aby wykluczyć wszelką dowolność działania władz publicznych. Konieczne jest także stworzenie odpowiednich gwarancji praworządności decyzji dotyczących dostępu do służby...