Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X

II SAB/Łd 87/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-05-12

. o dostępie do informacji publicznej., R. G. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na bezczynność Prokuratury Okręgowej w Ł. w zakresie rozpoznania...
w jego ocenie prawo do informacji publicznej określone w art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej i art. 61 Konstytucji RP., Zarządzeniem Przewodniczącego...

II SAB/Łd 18/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-05-12

, które w zakresie dostępu do informacji publicznej nie mają zastosowania. Skarżący, z powołaniem się na orzecznictwo sądów administracyjnych, wskazał, że bez wątpienia...
wskazano, że autor skargi podnosi, że wbrew ustawie z dnia 06 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej i żądaniu wystosowanym przez P. Z. po otrzymaniu...

II SAB/Łd 20/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-05-20

ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej oraz wniósł o rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym zgodnie z art. 119 pkt 4 p.p.s.a....
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Organ przyznał także, iż w terminie ustawowym informacji takiej nie udzielił, zrobił to dopiero w dniu 13 lutego 2020r...

II SO/Po 6/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-11-27

z dnia [...] marca 2019 r.' pouczyła K. J., że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej do skarg rozpatrywanych...
. Jest to bowiem osoba prawna objęta zakresem działania przepisu art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r., poz...

I OSK 2802/17 - Wyrok NSA z 2018-07-19

, bowiem w treści wniosku nie została powołana w żaden sposób ustawa o dostępie do informacji publicznej. Dopiero w zażaleniu, a następnie skardze S. B. oświadczył...
, że domagał się udostępnienia akt przedmiotowej sprawy w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dowodzi to, że organ I instancji w niniejszej sprawie nie dopuścił...

VIII SAB/Wa 65/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-12-29

niejawnym w Radomiu sprawy ze skargi T. C. na bezczynność Wójta Gminy O. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia : 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić...
nie wykonał ciążącego na nim obowiązku w terminie, wynikającym z ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2002r., poz. 902 ze zm...

II SO/Łd 3/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-08-06

z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) - dalej jako: 'u.d.i.p.' - przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje...
sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej., Grzywna, o jakiej mowa w art. 55 § 1 p.p.s.a. ma charakter mieszany tj...

I SA/Gl 407/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-09-17

, Jako niezasadny ocenił Sąd zarzut naruszenia art. 1 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm...
o dostępie do informacji publicznej, prawo dostępu do informacji podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie innych tajemnic ustawowo...

I SA/Gl 408/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-09-17

, Jako niezasadny ocenił Sąd zarzut naruszenia art. 1 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm...
o dostępie do informacji publicznej, prawo dostępu do informacji podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie innych tajemnic...

I OSK 852/16 - Postanowienie NSA z 2018-06-19

odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić wniosek. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 16 lutego 2018 r. o sygn. akt I OSK 852/16...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 12 sierpnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej:, 1. oddalił skargę kasacyjną...
1   Następne >   3