Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X
  • Symbol

II SAB/Kr 41/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-06-05

w Krakowie w przedmiocie dostępu do informacji publicznej; I. zobowiązuje Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie do wydania w okresie 14 dni aktu administracyjnego lub dokonania...
, lecz są informacjami o charakterze osobistym. Z tego względu nie podlegają udostępnieniu podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej., Natomiast pismem z dnia...

III OZ 280/21 - Postanowienie NSA z 2021-04-20

na bezczynność w przedmiocie dostępu do informacji publicznej, która to skarga została złożona dnia 16 lipca 2020 r., W odpowiedzi na wniosek o wymierzenie grzywny...
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019, poz. 1429 - u.d.i.p.) termin ten jest krótszy. Stosownie bowiem do art. 21 pkt 1 u.d.i.p., przekazanie sądowi akt...

VI SA/Wa 1161/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-22

. Skarżąca spółka przekazała do wiadomości publicznej informację o podjęciu negocjacji z prywatnym inwestorem, dotyczących warunków i sposobu przeprowadzania transakcji...
skarżąca potwierdziła wagę tej informacji, uznając, że podanie do publicznej wiadomości pełnych informacji o drugiej stronie negocjacji mogło naruszyć jej słuszny interes...

VI SA/Wa 2640/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-11

dostępu do informacji dotyczących spółki publicznej, dlatego też całość infrastruktury rynku kapitałowego powinna służyć urzeczywistnieniu tej zasady poprzez zapewnienie...
ust 1 pkt 1 ustawy o ofercie, nie przekazując Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany ani do publicznej wiadomości informacji poufnej o:, a) rozpoczęciu w dniu...

VI SA/Wa 931/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-15

informacji o spółce publicznej jest właśnie informacja o posiadaczach znacznych pakietów akcji tej spółki. Stan posiadania akcji spółki publicznej nierozerwalnie...
szczególnie chronione, jakim jest interes uczestników rynku kapitałowego oraz bezpieczeństwo i przejrzystość rynku kapitałowego. Dostęp do pełnej informacji o stanie...

VI SA/Wa 2263/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-19

użyteczności publicznej, w tym jednostka samorządu telekomunikacyjnego - zob. art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy) dostęp do posiadanych przez Prezesa UKE informacji:, 1) w zakresie...
określonej misji publicznej związanej z łatwym dostępem do przydatnych informacji związanych z szeroko rozumianymi inwestycjami telekomunikacyjnymi. Naruszenie wymogu dostarczania...

II GSK 1926/11 - Wyrok NSA z 2012-01-18

KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości informacji poufnej o wystawianiu przez jej spółki zależne: H. B. Sp. z o.o. oraz K. B. Sp...
informację, której przekazanie do publicznej wiadomości może wpłynąć na cenę akcji emitenta. Inwestorzy powinni mieć możliwość oceny ryzyka związanego z inwestowaniem...

II GSK 2089/22 - Wyrok NSA z 2023-10-12

publicznej związanej z łatwym dostępem do przydatnych informacji. Naruszenie wymogu dostarczania takich informacji na zasadach określonych w art. 29d ustawy stanowi zatem...
, który był w okolicznościach sprawy wystarczający zarówno na uzyskanie formalnego dostępu do systemu, w którym należy dokonać zgłoszenia, jak i przesłania nieskomplikowanej informacji w zakresie...

II SA/Bd 982/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2023-01-10

służy ochronie ważnego interesu publicznego. Organ zwrócił także uwagę na publiczny charakter rejestru, umożliwiający każdemu nieodpłatny dostęp do informacji...
poinformowana o dostępie do informacji o sprawie w wykazie spraw sądowych e-Wokanda pod wskazanym adresem internetowym oraz o możliwości wypowiedzenia się w sprawie...

VI SA/Wa 297/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-09

., dalej także: 'P.p.o.p.w.'), który stanowi, że przez tajemnicę zawodową rozumie się informacje związane z publicznym obrotem, których ujawnienie mogłoby naruszyć interes...
. A. stanowiły tajemnicę zawodową, w rozumieniu art. 4 pkt 18 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, albowiem informacje...
1   Następne >   +2   +5   +10   29