Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja ludności X

II OSK 1032/07 - Wyrok NSA z 2008-09-16

była 'poważna', 'nagła', zaś podjęcie jakichkolwiek czynności zawodowych stanowiłoby 'zagrożenie dla zdrowia'. Zdaniem skarżącego taki stan nie mógłby być wywołany chorobą...
lekarskim., Sąd uznał także, że pełnomocnik uprawdopodobniła brak swej winy w uchybieniu terminu do wniesienia odwołania chorobą, na skutek której w dniach [...] przebywała...

III SA/Kr 1311/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-02-21

ponieważ skarżąca opuściła lokal w 2015 r. z powodu choroby psychicznej matki. Następnie mieszkała w W, gdzie ukończyła aplikację adwokacką, a w 2019 r. wyszła za mąż za obywatela...
wniosku z uwagi na swoją chorobę psychiczną, co zostało wykazane opiniami biegłych ze sprawy o ubezwłasnowolnienie częściowe toczącej się przed Sądem Okręgowym do sygn. akt...

II OSK 149/15 - Wyrok NSA z 2016-10-26

się sprawa choroby jego matki. Podnosi ponownie, że w mieszkaniu przy ul. [...] nie koncentrują się jego sprawy życiowe. B. S. podtrzymała swoje dotychczasowe twierdzenia...
oraz niedotrzymanie terminów załatwienia sprawy. Wskazał również, że mieszkanie przy ul. [...] nie stanowi centrum jego spraw życiowych. Podkreślił, że gdy rozwiąże się sprawa choroby...

II SA/Bd 620/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-10-27

, że wykształcenie zawodowe (co jako argument podnosi pełnomocnik skarżącego) nie jest przeszkodą do podjęcia takich kroków. Nie jest nią także choroba alkoholowa., W kontekście zarzutu...
się na zeznaniach świadków przesłuchanych przez organ I instancji jak również na opinii policji. Zebrane dowody wskazują zdaniem organu na to, że w wyniku utraty pracy, choroby...

III RN 115/02 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 2002-11-14

chorobę, która trwała od dnia 7.11.1999 r. do dnia 10.01.2000 r. W tym okresie, według twierdzeń skargi, skarżąca przebywała na zwolnieniu lekarskim, ponieważ uległa wypadkowi...
na podany przez skarżącą adres dla doręczeń było skuteczne. Od tej daty rozpoczął się bieg terminu do wniesienia skargi. Okres choroby skarżącej trwający do dnia 10.01.2000 r...

II SA/Po 1037/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-20

Rejonowego w [...] orzeczono eksmisję Skarżącego z przedmiotowego lokalu. Skarżący faktycznie zamieszkuje w [...], gdzie ma trwale zorganizowane życie osobiste i zawodowe...
., Odwołanie od tej decyzji wniósł M. K. nie zgadzając się z jej treścią. Podał, że zamieszkiwał z mamą do dnia jej śmierci, opiekował się nią w chorobie, wobec powyższego...

II SA/Bk 288/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-08-18

. i W. S., pomimo że nie zamieszkują w tym domu. Wykorzystują oni chorobę M. K. i zachęcają do podejmowania działań, które godzą w nią i najbliższych członków jej rodziny...
centrum swoich spraw życiowych, osobistych i zawodowych (działalność tłumacza przysięgłego U. K.) w lokalu przy ul. [...]. To zaś nakazuje uznać, że zrezygnowały...

III SA/Gd 323/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-07-02

z podjęciem pracy zawodowej. Przez pierwsze lata przyjeżdżała do Polski i w okresach urlopowych zamieszkiwała w omawianym lokalu, w którym pozostawiła część swoich rzeczy...
., utrudniania zamieszkiwania R. F. w szczególności poprzez kierowanie do niej gróźb, zmianę zamków w drzwiach, lęku R. F. przed Z. F. i realizacją jego gróźb, choroby Z. F...

III SA/Wr 449/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-04-01

faktyczne (zaświadczenie o chorobie ciotki, bardzo podeszły wiek ojca skarżącej), którymi wykazywała ona swój zamiar jedynie tymczasowego opuszczenia lokalu...
, zawodowych, majątkowych w innym miejscu. O takim opuszczeniu można więc mówić dopiero wtedy, gdy całokształt zachowań zameldowanego będzie wskazywał na to, że lokal...

III SA/Gd 610/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-10-27

to - wbrew twierdzeniom organu - nadal jest jedynym 'centrum aktywności społecznej i zawodowej' A. S., pomimo braku fizycznego tam przebywania., Do miejsca zamieszkania A. S...
postępowania zostało przejęte przez byłą żonę., A. S. nie mógł uczestniczyć w postępowaniu do dnia 10 grudnia 2015 r. z powodu choroby i nie mógł uczestniczyć...
1   Następne >   +2   4