Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Siły zbrojne X

II SA/Wa 2083/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-24

wojskowej renty rodzinnej z tytułu wychowywania syna. W związku z powyższym, skarżąca nie nabyła prawa do wyżej wymienionego świadczenia., Niemniej, młody wiek skarżącej w dniu...
rodziny pozostałym po zmarłych żołnierzach, jeżeli osoby te wskutek szczególnych okoliczności nie nabyły prawa do świadczenia przewidzianego w ustawie., Ponadto, powołując...

OSK 1031/04 - Wyrok NSA z 2005-03-11

. Z uwagi na sytuacje rodzinną żołnierza, który zawarł umowę najmu obejmującą członków jego rodziny z nim zamieszkujących i w związku z tym otrzymał świadczenie finansowe...
zawodowego i jego rodziny, otrzymującego na podstawie wcześniejszej decyzji świadczenie finansowe umożliwiające pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego, może nastąpić...

II SA/Wa 149/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-12

. nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia mieszkaniowego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego w [...] Agencji...
[...] września 2020 r. nr [...] o odmowie wypłaty L. P. (dalej: 'wnioskodawca', 'skarżący') świadczenia mieszkaniowego od dnia [...] lipca 2020 r., W uzasadnieniu powyższej decyzji...

II SA/Wa 2458/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-17

Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w G. dodał, że A. T. również jest żołnierzem i swoje prawo do zakwaterowania realizuje odrębnie (otrzymuje świadczenie...
dane podane przez wnioskodawcę we wniosku o przyznanie tego świadczenia. L. T. podniósł, że w dniu przez niego wskazanym (art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy) tj. [...] lipca 2018...

SA/Rz 1371/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-11-05

stwierdzenia przez dowódcę, że nastąpiło przesiedlenie należało wypłacić należne świadczenie. Powstała sytuacja ściśle wiąże się ze służbą wojskową, gdyż żołnierz zawodowy...
23 przysługujących z tytułu przeniesienia służbowego żołnierzowi zawodowemu nie ma świadczenia o nazwie wymienionej we wniosku. W katalogu tym zostały wymienione...

II SA/Wa 2769/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-12

jego osoby i nie uzasadnia odmowy wypłaty odprawy mieszkaniowej. Jako żołnierz spełnia bowiem wszelkie warunki do otrzymania przedmiotowego świadczenia., Skarżący podał...
i wyjaśnił stan prawny sprawy. Odprawa mieszkaniowa jest bowiem świadczeniem wypłacanym żołnierzowi zwalnianemu z zawodowej służby wojskowej, o ile nabył on prawo...

IV SA/Gl 594/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-02-03

. Podniósł, że ze względu na trudną sytuację rodzinną, pochodzi z rodziny wielodzietnej, nie był w stanie podjąć w roku ubiegłym nauki na studiach, dlatego podjął pracę...
sprawy osobiste i rodzinne., Następnie, po rozpatrzeniu odwołania K.H. z dnia [...], Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w K. decyzją z dnia [...] nr [...] utrzymał w mocy...

OSK 998/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-10

wysokości świadczenia finansowego /art. 49 ust. 5/,, - zajęcia nieruchomości na zakwaterowanie przejściowe /art. 66 pkt 1/., Ustawa wprost stanowi kto ma prawo nabycia kwatery...
postanowienie Sądu Okręgowego w K. z dnia 11 kwietnia 2003 r., orzekające separację małżonków. Ponieważ separacja rodzi skutki przez jakie prawo rodzinne przewiduje dla rozwiązania...

II SA/Wa 1411/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-02

przez niego wskazanym, przypadającym na czas od powstania prawa do tego świadczenia. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 23 sierpnia 2019 r., sygn. akt...
mieszkaniowe muszą być oszacowane w sposób uwzględniający realny stan rodzinny skarżącego w dniu [...] kwietnia 2020 r., bowiem to wymiar tych potrzeb winien stanowić o rozmiarze...

II SA/Wa 2340/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-14

się do powoływanych przez nią okoliczności dotyczących stanu zdrowia, wieku i sytuacji rodzinnej oraz możliwości korzystania z mieszkania w E. Sąd drugiej instancji podkreślił...
, nie ma ustalonego stopnia niepełnosprawności. Źródłem jej dochodu jest renta rodzinna po mężu w wysokości [...] zł miesięcznie. Wydatki związane z utrzymaniem mieszkania...
1   Następne >   3