Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X

II SA/Bd 278/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-06-18

o świadczenie rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881) oraz art. 104 kpa orzekł o odmowie przyznania S. K. zasiłku rodzinnego na dziecko oraz dodatku do tego zasiłku z tytułu...
Polityki Społecznej z 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881 ze zm.), od dochodu rodzinny...

II SA/Go 234/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-05-07

Wydziału Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta decyzją z dnia [...] lipca 2012 r., nr [...], W.C. uznany został za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań...
r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, działający z upoważnienia Prezydenta Miasta, Naczelnik Wydziału Świadczeń Rodzinnych wystąpił do Naczelnika Wydziału...

III SA/Wr 99/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-03-25

osobom uprawnionym do alimentów)., Starszy Administrator ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w Dziale Świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we W., działając...
w art. 209 § 1 ustawy Kodeks karny., Starszy Administrator ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w Dziale Świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej...

III SA/Wr 98/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-05-14

. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w Dziale Świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we W. wystąpił z wnioskiem do Prezydenta W. o zatrzymanie prawa jazdy...
o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 205, poz. 1212) - orzekł, że 'art. 5 ust. 3b ustawy z dnia 7 września 2007 r...

II SA/Go 900/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-04-23

stan faktyczny i prawny sprawy przedstawiał się następująco:, Wydaną przez - działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta - Naczelnika Wydziału Świadczeń Rodzinnych...
. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, działający z upoważnienia Prezydenta Miasta, Naczelnik Wydziału Świadczeń Rodzinnych wystąpił do Wydziału Komunikacji...

VII SA/Wa 734/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-12

)., W przedmiotowej sprawie, co wynika z akt administracyjnych, wniosek o którym mowa w wyżej wymienionym przepisie zgłosił Referat Świadczeń Rodzinnych Wydziału Spraw...
. prawa jazdy z powodu zadłużenia alimentacyjnego., W uzasadnieniu organ odwoławczy podkreślił, że zainteresowany, mimo wezwania, nie stawił się w Referacie Świadczeń...

II SA/Rz 124/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-02-26

. Jako pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym osoby wskazał: żonę pobierającą świadczenia rodzinne w wysokości 780 zł i piątkę dzieci (4, 7, 9, 10 i 12 lat). Wydatki...
dokładnych informacji o swoim stanie rodzinnym, majątkowym i dochodach. Dlatego też sposób rozpoznania żądania zależy w istocie od samego zgłaszającego go, tj...

II SA/Sz 951/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-06-17

jazdy skarżącemu, w dniu [...] r. wystąpił Referat Świadczeń Rodzinnych Wydziału Zdrowia, i Polityki Społecznej Urzędu Miasta [...] , informując jednocześnie, że w sprawie...
, przedstawić w Referacie Świadczeń Rodzinnych, które jeżeli okażą się uzasadnione, mogą skutkować sporządzeniem wniosku o zwrot zatrzymanego prawa jazdy., Organ odwoławczy...

IV SA/Gl 422/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-28

Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w J. działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta J. będącego organem właściwym dłużnika do prowadzenia...
alimentacyjnego. W rozpatrywanej sprawie wniosek taki został złożony przez Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w J. (wniosek z dnia...

II SA/Ol 1237/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-11-27

'[...]' nr '[...]' działający z upoważnienia Prezydenta m. st. W. Kierownik Referatu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy P. P...
o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. Nr 205, poz.1212), uległa zmianie wcześniej obowiązujące procedura związana z zatrzymaniem...
1   Następne >   +2   +5   10