Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X

IV SA/Gl 707/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-01-08

o świadczeniach rodzinnych świadczenie to przysługuje niepełnosprawnemu dziecku (ust. 2 pkt 1), osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje...
na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992...

II SA/Bk 65/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-05-22

, że nikt z członków rodziny za granicą - nie wykonywał pracy, nie osiągał dochodów, nie pobierał renty i emerytury i nie ubiegał się o zagraniczne świadczenia rodzinne., Organ...
. Rozstrzygnięcie uzasadniono tym, że stosownie do przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, aby uzyskać świadczenie pielęgnacyjne należy złożyć wniosek w ciągu trzech miesięcy...

II SA/Po 662/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-11-14

do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017r., poz.1466), obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2017r. w sprawie kwoty świadczenia...
wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych (art. 81 ust. 8 pkt 9b ustawy). W sytuacji, gdy dana osoba...

II SA/Sz 667/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-10-24

Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881), odmówił przyznania I.W. zasiłku...
(...(, na podstawie art. 16 ust. 5 i art. 57 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra...

IV SA/Po 644/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-03-08

świadczenia o tym samym charakterze - sprzeciwia się temu jednoznaczny zapis art. 17 ust.5 pkt 1 lit. b ustawy o świadczeniach rodzinnych., Pismem z dnia 4 lipca 2016 r. M. S...
zastosowanie art. 17 ust. 1 w zw. z art. 17 ust 5 pkt 1 lit. b ustawy o świadczeniach rodzinnych, polegającą na uznaniu, iż świadczenie pielęgnacyjne jest swoistą...

II SA/Ke 574/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-10-13

I instancji, odmawiając przyznania wnioskowanego świadczenia, powołał się na art. 17 ust. 1 i 5 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz...
, takich jak zasiłek rodzinny i dodatki do niego, regulując uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego, ustawodawca zrezygnował z kryterium dochodowego jako warunku...

II SA/Bk 667/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-10-13

niezdolności do pracy), renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty...
pielęgnacyjnego. Uchwalając w 2003 r. ustawę o świadczeniach rodzinnych ustawodawca wyłączył możliwość przyznania świadczenia pielęgnacyjnego opiekunom, którzy mają prawo...

III SA/Gl 545/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-11-05

wszystko to, co efektywnie wpływa na sytuację materialną rodziny (wyrok NSA z 21 listopada 2019 r., I OSK 869/18, LEX nr 2778250; T. Brzezicki [w:] Świadczenia rodzinne...
2020 r.; zaświadczenie wystawione w dniu [...] r., znak [...] przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. dotyczące wysokości pobranego świadczenia w okresie 1...

IV SA/Po 173/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-06-10

[...] listopada 2019 r. nr [...] w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
przez fachowego pełnomocnika, wystąpiła do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w J. o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaniem...

II GSK 999/15 - Wyrok NSA z 2016-12-07

, w relacji do prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (por. s. 5 - 6 uzasadnienia skargi...
terminu (pojęcia) „ustalonego prawa do emerytury”(…) wyłączone zostały - ze względu na podstawę prawną ich ustalenia, rodzaj, czy też funkcje - jakieś konkretne świadczenia...
1   Następne >   3