Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X

SA/Sz 569/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-06-22

lub wdowcom po kombatantach i innych osobach uprawnionych, jeżeli pobierają świadczenie: emerytalne, rentowe, uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne po osobach...
o kombatantach, włącza między innymi osoby pobierające uposażenie rodzinne po kombatantach. Jest oczywistym, że uposażeniem rodzinnym nie może być inne świadczenie jak nabyte...

II SA/Rz 597/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-11-25

w ustawie z dnia 28 listopada 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych zawartej w art. 3 pkt 1 lit. a. Zgodnie z tą definicją - dochód oznacza to po odliczeniu kwot...
w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm. - publikator aktualny na dzień orzekania). Przez dochód rodziny rozumieć...

III SA/Po 776/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-12-07

ponownie podjęta lecz zlikwidowana z dniem 31.12.2010 r. Skarżący podał także, iż od roku 2007 pobiera świadczenia rodzinne, syn D. D. pobiera zasiłek pielęgnacyjny z tytułu...
i jego rodzina korzystają jedynie ze świadczeń rodzinnych przyznanych z uwagi na spełnienie warunków określonych w odrębnych przepisach (niezależnie od konieczności uiszczenia...

VII SA/Wa 2694/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-03

w latach 2014 - 2016 nie pobierała świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dodatków mieszkaniowych. Ponadto wniosek o ustalenie prawa...
do świadczenia wychowawczego złożył jej mąż, A. A=. W składzie rodziny został uwzględniony wnioskodawca (A. A.), żona wnioskodawcy (B. A.) oraz syn (G. A.). Z uwagi na przekroczenie...

VII SA/Wa 94/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-08

miesięcznie), świadczenie wychowawcze 500+ w wysokości 1.500,00 zł miesięcznie, świadczenia rodzinne w kwocie 381,60 zł miesięcznie oraz stypendia (zasiłki szkolne...
) w wysokości 300,00 zł miesięcznie. Łącznie ww. świadczenia wynoszą średnio 3.974,23 zł miesięcznie., Dalej organ odwoławczy wskazał, że D. B., w okresie od dnia [...] czerwca...

III SA/Kr 932/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-05-17

świadczone na cmentarzu komunalnym w A., Pojęcie 'usługi świadczone' oznacza wykonywanie określonych czynności ('świadczenie' czynności) przez określony podmiot. Słownik...
świadczenie administratora, o tyle korzystanie z terenu cmentarza przy budowie bądź remoncie zostało określone zbyt ogólnie. Nie wiadomo bowiem, jaki teren cmentarza...

I SA 1435/84 - Wyrok NSA z 1985-03-22

opłat za świadczenia udzielane przez uspołecznione zakłady pomocy społecznej - od osób nie korzystających z tych świadczeń osobiście, a więc na przykład od osób...
i Opieki Społecznej do ustalania cen za świadczenia udzielane przez uspołecznione zakłady pomocy społecznej, domy małych dzieci i żłobki'. Uznając, że użyte...

III SA/Gd 836/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-06-25

Stowarzyszenia Ogrodowego w W. Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. B.W. w S. na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w [...] Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie...
Wody Polskie w [...] ustalił Polskiemu Związkowi Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w [...] Rodzinny Ogród Działkowy im. [...] w S. za okres III kwartału 2019 r. opłatę...

III SA/Po 184/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-04-24

zwrotowi. Nie były to nadpłaty w myśl przepisów Ordynacji podatkowej (art. 72), gdyż takimi się stały dopiero po dniu 1 stycznia 2010 r., lecz świadczenia pieniężne...
prawnego samej opłaty, mającej w założeniu pokryć koszty jej wydania i będącej świadczeniem na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, od której uiszczenia zależało...

VII SA/Wa 981/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-06

(świadczenie emerytalne własne i żony), z którego jego rodzina ponosi wydatki na koszty utrzymania i reguluje bez opóźnień bieżące wydatki. Skarżący nie jest obciążony...
w terminie, a zatem brak terminowego spełnienia świadczenia rodzi w prawie podatkowym zaległość podatkową. Wiąże się to przede wszystkim z definicją podatku...
1   Następne >   +2   5