Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata skarbowa X

III SA/Po 1042/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-12-09

skarbowej., We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:, 1. Bank prowadzi szereg rachunków bankowych na które przekazywane są świadczenia z ubezpieczeń społecznych...
, w tym świadczenia emerytalne i rentowe., 2. Zgodnie z art. 101 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz...

III SA 727/93 - Wyrok NSA z 1993-11-19

, że prowadzili działalność gospodarczą na zasadach gospodarstwa rodzinnego, a nie spółki cywilnej wyrazili także pogląd, iż zakup nieruchomości nie może przesądzać...
postępowania, iż ich intencją było prowadzenie działalności w formie rodzinnej, a nie spółki cywilnej. Izba Skarbowa w S. decyzją z dnia 22 kwietnia 1993 r. (...) utrzymała...

I SA/Wr 1895/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-06-17

było nie tyle miejsce zawarcia umowy, lecz miejsce jej wykonania. Zgodnie zaś z treścią art. 454 § 1 k.c., jeżeli miejsce spełnienia świadczenia nie jest oznaczone...
ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie pieniężne powinno być spełnione w miejscu zamieszkania lub w siedzibie wierzyciela w chwili spełnienia świadczenia...

II FSK 402/13 - Wyrok NSA z 2015-03-10

do przedmiotowej ustawy. Strona nie złożyła bowiem wymaganego przez powyższy przepis zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa...
się również naruszenia praw skarżącej wywodzonych z przepisów Konstytucji i Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności dotyczących poszanowania życia rodzinnego...

I SA/Rz 956/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-04-08

samochodu i nie korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, pobierając jedynie zasiłek rodzinny. Ponadto T. G. jest właścicielką nieruchomości gruntowych oraz budynku...
dochodowego wykazanego w zeznaniach o wysokości dochodu za poszczególne lata., W ocenie organu podatkowego przedstawiona przez podatnika sytuacja rodzinna i majątkowa...

SA/Wr 509/84 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1984-09-21

miesięcznie pewnej kwoty przeznaczonej na pokrycie całości lub części kosztów swego utrzymania /por. art. 91 par. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego/. Są to jednak sytuacje...
jakościowo odmienne od tej, z jaką mamy do czynienia w niniejszej sprawie. , Kodeks rodzinny i opiekuńczy obejmuje pojęciem rodziny tylko małżonków i ich dzieci. jednakże...

III SA 1098-1099/99 - Wyrok NSA z 2000-08-02

kodeksu handlowego jak również z mocy art. 36 i art. 37 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego., Odpowiadając na skargi Izba Skarbowa w W. wniosła o ich oddalenie., Naczelny Sąd...
nie dysponowała żadnymi dowodami świadczącymi o wykorzystaniu tej kwoty na działalność gospodarczą lub funkcjonowanie Spółki 'E.',, - 24 października 1995 r. Skarżąca przekazała...

I SA/Lu 590/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-11-27

dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych...
, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz z innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych placówki opiekuńczo-wychowawczej...

III SA 775/87 - Wyrok NSA z 1987-12-04

i nie pobiera zasiłku wychowawczego, wnioskowaną obniżkę opłaty skarbowej uznała za sprawę nader ważną dla budżetu rodzinnego. , Izba Skarbowa w Warszawie decyzją z dnia...

III SA/Wa 1276/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-16

organ pierwszej instancji wskazał, iż zgodnie z art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa, na płatniku ciąży obowiązek obliczenia, pobrania i wpłacenia świadczenia podatkowego...
od każdego z wystawców dokumentu. Skarżąca podniosła, iż na gruncie przepisu art. 37 § 1 ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1691 ze zm. - zwanej...
1   Następne >   2