Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja sanitarna X

II SA/Lu 1083/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-01-17

pielęgnacyjne [...] zł, świadczenia wychowawcze - [...] zł i zasiłki rodzinne [...] zł). Świadczenia te służą zaspokojeniu potrzeb dzieci, w tym dziecka chorego...
(majątkowa, a także niemajątkowa), która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego świadczenia lub jego wyegzekwowanie ani też nie będzie możliwe...

IV SA/Gl 249/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-10-28

przez lekarza rodzinnego podczas świadczenia usług medycznych. Przepis ten stanowi bowiem o stosowaniu środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, nie precyzując o jakie konkretnie...
[...] z kontroli w NZOZ A S.C. M.D. i K.D. w S. zarządził w terminie do dnia [...] roku zapewnienie stosowania środków ochrony osobistej tj. fartucha podczas świadczenia usług...

II SA/Rz 1089/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-12-18

., zmarłej [...] września 1997 r., pochowanej na Cmentarzu Komunalnym w K. przy ul. [...] w celu pochowania w grobie rodzinnym na Cmentarzu Komunalnym w J. ul...
nie może być rozstrzygnięty w postępowaniu administracyjnym. Wwyjaśnił, że istnieje spór między uprawnionymi do pochowania zmarłych w grobie rodzinnym znajdującym...

II SA/Bk 756/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-02-01

postępowania. Następnie wywiódł, że przedmiotowa opłata nie stanowi świadczenia pieniężnego wynikającego ze stosunków cywilnoprawnych i zgodnie z art. 2 § 2 - Ordynacji...
Rodzinnego w T. W. B. na decyzję P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...] września 2010 r., nr [...] w przedmiocie obciążenia opłatą...

II OSK 1088/11 - Wyrok NSA z 2012-10-10

. wykonujący świadczenia zdrowotne w ramach umowy z NFZ zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich wymagań wskazanych przez wytwórcę produktu leczniczego...
, województwa i powiatu, wskazuje koordynatorów i ustala, że powiatowe stacje przekazują preparaty szczepionkowe świadczeniodawcom wykonującym świadczenia ochronne...

VII SA/Wa 2138/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-27

szczepienie ochronne jest świadczeniem zdrowotnym w rozumieniu art. 5 pkt. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków...
, poz. 1634, ze zm.). Wykonanie świadczenia zdrowotnego wymaga poinformowania pacjenta o realizowanym świadczeniu oraz wymaga uzyskania zgody od pacjenta w formie ustnej...

VII SA/Wa 2137/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-27

jest świadczeniem zdrowotnym w rozumieniu art. 5 pkt. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r...
z art. 32 ust. 1- 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, ze zm.). Wykonanie świadczenia zdrowotnego...

II SA/Bk 751/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-02-01

i przechowywany z zachowaniem łańcucha chłodniczego., Praktyka Lekarza Rodzinnego W. B. w T. wykonująca świadczenia zdrowotne w ramach umowy z NFZ zobowiązana...
Rodzinnego w T. W. B. na decyzję P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...] września 2010 r., nr [...] w przedmiocie nakazu zapewnienia właściwych...

II SA/Bd 609/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-11-05

zakładu opieki zdrowotnej i świadczenie usług medycznych wymaga przestrzegania nie tylko obwiązujących wymagań wynikających wprost z przepisów prawa, ale także ustalonych...
, w których udzielane są świadczenia zdrowotne. Z tego tytułu do zadań organu należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące m.in....

VII SA/Wa 1666/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-15

do 31.12.2009r. M. R. pracowała w [...] Sp. z o.o. na umowę o pracę na stanowisku monter (z wyłączeniem zwolnień lekarskich i świadczenia rehabilitacyjnego - ogólny czas...
zawodowej przyczyniło się świadczenie pracy u skarżącego., - art. 235 1 Kodeksu pracy poprzez wydanie decyzji w sytuacji, gdy do stwierdzenia choroby zawodowej wymagane...
1   Następne >   +2   +5   11