Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X

III SA/Kr 1148/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-28

, iż jedynym żywicielem rodziny jest obecnie A. K., a na ich dochód składa się także pobierane świadczenie rodzinne. Skarżący podnieśli, iż nie mają możliwości powrotu...
w wysokości 2090,82 zł netto oraz świadczenia rodzinne, a miesięczny koszt wynajmu mieszkania to 1000 zł czynszu plus media. Poza tym właściciel przedmiotowego mieszkania...

III SA/Kr 782/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-28

otrzymuje jedynie świadczenia rodzinne w wysokości 150 zł oraz alimenty z Funduszu Alimentacyjnego na starszą córkę w wysokości 200 zł miesięcznie. Zdaniem skarżącej, powyższe...
wniosku (brak zaświadczenia z Wydziału Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta K. potwierdzających wysokość pobranych w 2009r. zasiłków), wstępna analiza wniosku pozwoliła...

P 4/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-02-04

dochodów lub otrzymywane świadczenia /np. zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, stypendia czy alimenty/ są niekiedy znacznie niższe od poziomu minimalnej emerytury., Ogólnie...
/, jednakże świadczenie to będzie obliczone tylko stosownie do ustalonej powierzchni normatywnej. Nie obejmuje ona natomiast sytuacji, w których powierzchnia ta została...

II SA/Rz 204/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-07-16

publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1447 ze zm., zwana dalej specustawą), nie przekazał gruntu zastępczego na odtworzenie zlikwidowanego w części rodzinnego ogrodu...
się na nieruchomościach przeznaczone do wspólnego korzystania przez działkowców i służących do zapewnienia funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego został sporządzony...

III SA/Lu 336/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-10-26

w miejscu pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej. Szczegółowe zasady przyznawania i zwracania przez policjantów świadczenia pieniężnego zostały określone w powoływanym...
kolejności ustalił, na podstawie zebranych dokumentów oraz obowiązujących przepisów prawa, podstawę do przyznania świadczenia pieniężnego, następnie dopiero orzekał w kwestii...

I SA/Sz 750/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-01-09

nieruchomością;, - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma charakter ekwiwalentnego świadczenia, które obowiązkowo należy uiszczać dopóty, dopóki dany podmiot spełnia...
. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania...

I SA/Sz 274/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-09-24

i całodobowe świadczenie zdrowotne - inne niż szpitalne'. W dziale III księgi rejestrowej wskazano następujące komórki organizacyjne zakładu leczniczego: poradnia...
dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu...

I SA/Ke 287/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-12-12

kserokopię historii choroby z Ośrodka Zdrowia w S., zaświadczenie o stanie zdrowia, kserokopię świadczenia emerytalnego za miesiąc grudzień 2018r. oraz zawiadomienie o stanie...
, że przeciętny dochód z gospodarstwa rolnego wnioskodawcy wynosi 1126,05 zł na osobę, z gospodarstwa rolnego syna J. 2815,83 zł. Dodatkowo wnioskodawca pobiera świadczenie...

III SA/Kr 23/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-03-08

obowiązek spełnienia świadczenia pieniężnego, to dodatkowo jeszcze, dopóki należność nie zostanie w całości uregulowana, żadna z nich nie ma możliwości ubiegania się o wynajęcie...
odpowiedzialność za dług osobie ubiegającej się o pomoc mieszkaniową powoduje, iż osoba ta jest skłaniana do spełnienia żądanego od niej świadczenie, nawet jeżeli uważa je za niesłuszne...

I OSK 503/08 - Wyrok NSA z 2008-10-17

ale z świadczonymi usługami, co oznacza ogólną dostępność dla wszystkich ubezpieczonych oraz innych uprawnionych do świadczeń, a także charakter i wachlarz świadczonych usług...
statutową, tj. świadczenie usług zdrowotnych., Wojewoda Pomorski wniósł o oddalenie skargi kasacyjnej., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Skarga kasacyjna...
1   Następne >   3