Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X

IV SA/Wa 1379/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-01

się jedynie do przesłanki z pkt 4., - zgodnie z art. 145 § 1 pkt 7 k.p.a. postępowanie wznawia się, jeżeli zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd...
odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu decyzji; wstępnym jest zagadnienie prawne o charakterze materialnym, które pojawiło się w toku postępowania w sprawie indywidualnej...

II OZ 706/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-26

. Postępowanie takie byłoby rozstrzygnięciem swoistego zagadnienia wstępnego, ze swej istoty nieznanego procedurze sądowoadministracyjnej, gdyż co do meritum sprawy sąd...

II SA/Kr 1191/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1999-11-23

ten nie może mieć wpływu na niniejsze postępowanie sądowe, nie stanowiąc w nim zagadnienia wstępnego., 3. Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym...
nie było konieczne, gdyż zagadnienia związane z ochroną przyrody są przedmiotem uzgodnień na etapie tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego. Budowa domu...

III SA/Gl 617/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-08-13

. 134 K.p.a. wyznacza zakres postępowania organu drugiej instancji określanego w doktrynie prawa mianem wstępnego rozpoczynającego działania organu wyższego stopnia badania...
. Jeżeli czynności postępowania wstępnego ujawnią brak wystąpienia formalnych przesłanek odwołania to obowiązkiem organu jest wydanie postanowienia kończącego ostatecznie postępowanie...

K 4/91 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1992-02-25

już we wstępnych rozważaniach jest to, iż zarówno gdy chodzi o przepisy odnoszące się do 'przekazania' majątku związkowego, jak też przepisy ustawy z dnia 25 października...
są niezgodne z art. 3 ust. 1 Konstytucji RP., Następnym zagadnieniem rozpatrywanym przez TK była kwestia zgodności art. 2 ust. 3 oraz art. 3 kwestionowanej ustawy z art. 1...

II GSK 1505/15 - Wyrok NSA z 2017-04-12

[w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Wydanie 8, Warszawa 2010, s.100). Warunkiem wstępnym wydania postanowienia...
w sprawie zagadnienie stanowiące oś sporu prawnego w rozpoznawanej sprawie było już przedmiotem analiz i ocen Naczelnego Sądu Administracyjny, między innymi, w wyrokach...

II GSK 3344/15 - Wyrok NSA z 2017-04-12

). Warunkiem wstępnym wydania postanowienia o dopuszczeniu organizacji społecznej do udziału w postępowaniu administracyjnym jest więc prowadzenie przez organ administracji...
Sądu I instancji nie odpowiada prawu., Sporne w sprawie zagadnienie stanowiące oś sporu prawnego w rozpoznawanej sprawie było już przedmiotem analiz i ocen Naczelnego...

III SA/Po 307/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-08-25

prawdziwości zarzutów dotyczących stwierdzenia nieważności. Nie można więc utożsamiać interesu społecznego Stowarzyszenia ze wstępną zasadnością wnioskowanego przez nią...
do przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych (wynika to z części wstępnej art. 18 ust. 7 pkt 9 u.w.t.p.a.) i których stosowanie pozostaje w związku...