Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 156/09 - Wyrok NSA z 2009-11-12

z dnia [...] 1998 r., która była zagadnieniem prejudycjalnym - stanowiącym zagadnienie wstępne w postępowaniu administracyjnym toczącym się przed Prezydentem Miasta K. Sąd...
w Warszawie uznał skargę za nieuzasadnioną., Sąd wskazał, że 'zagadnienie wstępne' to zagadnienie prawne o charakterze materialnym, które wyłoniło się w toku...

VII SA/Wa 147/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-22

konieczność rozstrzygnięcia danej kwestii prawnej. Zagadnienie wstępne musi zatem wpływać na rozpatrzenie sprawy głównej. W związku z tym, chodzi o bezwzględne...
musi ustalić bezpośredni związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym, przy czym o takiej bezpośredniej zależności przesądza...

VII SA/Wa 1020/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-21

stwierdził, że zagadnienie wstępne, uregulowane w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., to okoliczność warunkująca rozstrzygnięcie merytoryczne w sprawie będącej przedmiotem...
się postępowanie w głównej sprawie. Między zagadnieniem wstępnym a rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej musi więc istnieć związek przyczynowy., Wojewoda przypomniał...

II SA/Wr 515/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-10-16

o zbadanie zgodności tego przepisu z Konstytucją nie jest dostateczną podstawą do przyjęcia, że powstało w ten sposób zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4...
wstępnego nie zostało zdefiniowane przez ustawę. Zagadnieniem wstępnym mogą być wyłącznie kwestie (zagadnienia) prawne, które albo ujawniły się w toku postępowania i dotyczą...

V SA/Wa 3494/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-28

zależność pomiędzy zagadnieniem wstępnym, polegającym na określeniu, czy istniało podejrzenie popełnienia przestępstwa w zakresie pomocy finansowej na pokrycie kosztów...
sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnienie wstępne, o którym mowa w przywołanym przepisie...

I GSK 102/15 - Wyrok NSA z 2016-11-18

postępowania., Postanowieniem z dnia [...] lutego 2014 r. DIC w Warszawie utrzymał w mocy kwestionowane orzeczenie. Organ wskazał, że zagadnieniem wstępnym - o jakim mowa...
sprawie. Zagadnienie wstępne cechują cztery koniunktywne elementy tj. zagadnienie to wyłania się w toku postępowania, jego rozstrzygniecie należy do innego organu lub sądu...

II SA/Ol 1113/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-12-09

. 145 § 1 pkt 1 w związku z art. 147 k.p.a. Kwestia, czy decyzja z dnia [...] pozostanie w obiegu prawnym jest dla organu nadzoru budowlanego zagadnieniem wstępnym m.in....
związek przyczynowy, tym samym stanowi ona zagadnienie wstępne uzasadniające zawieszenie postępowania. Jednakże rozstrzygnięcie organu I instancji jest przedwczesne...

IV SA/Wa 978/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-20

przedmiotem postępowania administracyjnego zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd,, 3) zagadnienie wstępne nie zostało...
, o którym mowa wyżej, należy interpretować w tym znaczeniu, że zagadnienie wstępne nie zostało rozpoznane i nie został wydany żaden ostateczny akt administracyjny...

II SA/Kr 435/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-05-18

powyższe okoliczności na uwadze organ II instancji uznał, że decyzja z dnia 9 grudnia 2015 roku i toczące się w tej sprawie postępowanie stanowi zagadnienie wstępne...
od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. Pojęcie zagadnienia wstępnego...

V SA/Wa 2594/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-03

ze zm., dalej: rozporządzenie wykonawcze), że w sprawie istnieje bezpośrednia zależność pomiędzy zagadnieniem wstępnym rozpatrywanym przez Marszałka Województwa...
oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 6 tej ustawy i dokonaniu wpisu do rejestru grup, stanowi 'zagadnienie wstępne' uzasadniające zawieszenie postępowania w sprawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100