Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X

II OSK 606/20 - Wyrok NSA z 2020-07-27

ustalił na rzecz M.K. warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr [...], położonej w [...], gmina Żelazków...
ta została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Uzasadniając żądanie akcentował, że nie był stroną postępowania w sprawie ustalenia spornych warunków zabudowy., W sprawie...

II ONP 2/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-07

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia [...] marca 2008 r., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy postanawia: odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem...
na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia [...] marca 2008 r. w przedmiocie warunków zabudowy., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje...

II ONP 3/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-30

. O., A. O. i A. J.-R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia [...] marca 2008 r., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy postanawia: odrzucić skargę...
warunków zabudowy., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia podlega odrzuceniu., Zgodnie z treścią...

II ONP 7/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

. w przedmiocie warunków zabudowy postanawia: 1. odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku, 2. zwrócić [...] Sp. z o.o. w W. ze środków...
Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę [...] sp. z o.o. w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta K. w przedmiocie warunków zabudowy...

II FNP 10/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-19

-rekreacyjną. Na wniosek podatnika Burmistrz Miasta i Gminy B. w dniu 26 lipca 1996r. wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania obu działek, zgodnie z opracowanym...
obowiązana jest w skardze, poza innymi warunkami wymienionymi w art. 285e § 1 p.p.s.a., wykazać, że występuje wyjątkowy przypadek uzasadniający wniesienie skargi, co obejmuje...

II FNP 8/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-19

r., Burmistrz Miasta i Gminy B. przed dokonaniem jej podziału, na wniosek podatnika, ustalił nowe warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Dokonana zmiana dotyczyła...
zatem zauważyć, że strona wnosząca skargę na podstawie art. 285a § 2 P.p.s.a. obowiązana jest w skardze, poza innymi warunkami wymienionymi w art. 285e § 1 P.p.s.a., wykazać...