Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Autorskie prawo X

SA/Bd 1755/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-12-04

1999 nr 15 poz. 139 ze zm./ i uprawnienia z tego tytułu nie mogą być dochodzone w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o warunkach zabudowy...
i zagospodarowania terenu. Autorom koncepcji planistycznej, wykorzystanej do opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie przysługuje więc status strony...

II SA/Po 288/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-19

zobowiązał inwestora do przedłożenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, decyzji o warunkach zabudowy na zbiornik na gnojowicę...
projekty budowlane wraz z ostateczną decyzją Burmistrza M. z dnia [...] czerwca 2019 r., [...] o zmianie decyzji o warunkach zabudowy (k. 31-33 akt administracyjnych organu...

II OSK 262/21 - Wyrok NSA z 2021-10-05

z dnia [...] czerwca 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od J. J. i A. J...
Dróg Krajowych i Autostrad z [...] czerwca 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie...

VI SA/Wa 777/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-17

żądającej unieważnienia prawa ochronnego spoczywa ciężar wykazania, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego prawa., Jak stanowi art. 25 pwp...
nr [...] z dnia 12 listopada 2012 r. zawarty pomiędzy D. sp. z o.o. a P. sp. z o.o. na wykonie zabudowy ciągnika bazowego [...] w osprzęt do przesuwania przenośników taśmowych...