Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 1483/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-14

kwietnia 2011 r., nie złożyła oświadczenia o spełnieniu warunków uprawniających do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej, nie złożyła zeznania podatkowego na właściwym...
do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej oświadczenie na formularzu PIT-39, który stanowi podstawę do spełnienia przesłanki do skorzystania z tzn. ulgi meldunkowej...

I SA/Ol 783/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-02-17

, jak również nie złożyła oświadczenia w zakresie spełnienia warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej, przewidzianego w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Treść...
, że skarżącej przysługiwała ulga meldunkowa, a w konsekwencji nie była zobowiązana do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu z odpłatnego zbycia...

I SA/Lu 426/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-03-24

tego, że w dwojaki sposób złożyła ona oświadczenie o spełnieniu warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej. Po pierwsze: składając deklarację PIT-37 za 2011 r. wykazała...
, że chce skorzystać ze zwolnienia podatkowego obejmującego przychody ze sprzedaży nieruchomości, co oznacza, że złożyła oświadczenie stanowiące wymóg skorzystania z ulgi meldunkowej...

III SA/Wa 1064/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-14

w zaufaniu do organu podatkowego i zwrócili się z prośbą o uwzględnienie złożonego po upływie ustawowego terminu oświadczenia o skorzystaniu z tzw. ulgi meldunkowej...
do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej. Według Strony, wymóg złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia jest spełniony m.in. w sytuacji niewykazania, że podatek...

III SA/Wa 1568/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-07

prawo do tzw. ulgi meldunkowej, z tego powodu, że w terminie nie złożył w organie podatkowym oświadczenia o spełnieniu warunków do jej zastosowania i woli skorzystania...
dla organu podatkowego źródłem informacji o tym, że podatnik spełnia warunki ulgi. Zameldowanie jest czynnością urzędową, którą mogą potwierdzić właściwe organy meldunkowe...

III SA/Wa 1065/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-14

o uwzględnienie złożonego po upływie ustawowego terminu oświadczenia o skorzystaniu z tzw. ulgi meldunkowej, stanowiącego podstawę do zastosowania zwolnienia z opodatkowania...
, gdy Podatniczka spełniła przesłanki do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej. Według Strony, wymóg złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia jest spełniony m.in....

II FSK 2651/18 - Wyrok NSA z 2021-01-15

Administracyjny zważył, co następuje:, Skarga kasacyjna zasługuje na uwzględnienie., Istotą sporu w sprawie jest możliwość skorzystania przez skarżącą z tzw. ulgi meldunkowej...
materialnego odwołują się do kluczowych problemów, tj. przesłanek skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej. Kwestie te zostały uregulowane w powołanych w skardze kasacyjnej...

I SA/Lu 425/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-03-24

, które istniały w dacie wydania decyzji, a mianowicie tego, że w dwojaki sposób złożył on oświadczenie o spełnieniu warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej...
oświadczenie spełniające wymóg skorzystania z ulgi meldunkowej i to jeszcze przed wydaniem decyzji ostatecznej. Po drugie ww. oświadczenie zostało złożone organowi w postaci...

III SA/Wa 1376/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-16

Skarbowego w P. nie przeprowadził koniecznych ustaleń odnosząc się do oceny spełnienia przesłanki formalnoprawnej warunkującej możliwość skorzystania z ulgi meldunkowej...
Urzędu Skarbowego w P. okoliczność, iż strona nie złożyła oświadczenia o skorzystaniu z ulgi meldunkowej określonej w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o PIT., Na podstawie...

I SA/Gl 1768/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-20

spełnione zostały przesłanki ustawowe warunkujące skorzystanie z tzw. ulgi meldunkowej tj. była zameldowana w zbywanym lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12...
. 21 u.p.d.o.f. z uwagi na jego niezastosowanie mimo, że podatniczka spełniła przesłanki ustawowe warunkujące skorzystanie z tzw. ulgi meldunkowej., Zdaniem podatniczki...
1   Następne >   3