Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wr 861/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-08-25

stanowiącego współwłasność małżeńską do skorzystania z 'ulgi meldunkowej' wystarczy, aby tylko jeden z małżonków był zameldowany w tym lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy...
niż 12 miesięcy przed datą zbycia i czy w związku z tym wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania, z 'ulgi meldunkowej', 2) czy 'ulga meldunkowa' powinna dotyczyć...

I SA/Wr 441/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-07-21

podatkowego., Organ pierwszej instancji wyjaśnił, że strona nie jest uprawniona do skorzystania z ulgi meldunkowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia...
instancji, zarzucając naruszenie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczących ulgi meldunkowej, art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej oraz art. 75...

II FSK 633/10 - Wyrok NSA z 2011-10-05

czteroosobowa rodzina. W związku ze sprzedażą mieszkania mąż Skarżącej nabył prawo do ulgi 'meldunkowej' i nie był zobowiązany do zapłaty 19% podatku dochodowego od sprzedaży...
w przypadku odpłatnego zbycia prawa do lokalu mieszkalnego, to ulga 'meldunkowa' ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków. Tym samym, spełnienie warunków do objęcia...

III SA/Wa 979/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-04

obecnej. W dniu 24 września 2009 r. nieruchomość tę małżonkowie sprzedali. Jednocześnie Skarżący zaznaczył, że żona może skorzystać z ulgi meldunkowej, a on, pomimo...
mu ulga meldunkowa, a tym samym zwolnienie z podatku dochodowego w oparciu o przepisy określające zwolnienie oraz art. 21 ust. 22 u.p.d.o.f., który wskazuje...

I SA/Gl 301/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-07-12

może skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej, biorąc pod uwagę fakt, że mieszka tam wraz z mężem od lipca 2006 r., a jej mąż był zameldowany w budynku przez okres dłuższy niż 12...
miesięcy?, Zdaniem wnioskodawczyni, mieszkając razem z mężem przez cztery lata w domu, który w lipcu 2010 r. został sprzedany, może skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej...

I SA/Go 99/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-03-24

przez pełne 12 miesięcy, przez co nabył uprawnienie do skorzystania z ulgi meldunkowej składając stosowne oświadczenie we właściwym urzędzie skarbowym. Wnioskodawczyni nie złożyła...
:, 1) Czy jeżeli mąż wnioskodawczyni złożył oświadczenie w obowiązującym terminie o zameldowaniu w nieruchomości i korzysta z prawa do ulgi meldunkowej...

I SA/Gl 878/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-01-20

ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych spełnia warunki do zastosowania ulgi meldunkowej. Natomiast wnioskodawczyni została poinformowana...
, że nie spełnia warunków do zastosowania ulgi meldunkowej i jest zobowiązana w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego do zapłacenia podatku dochodowego., W tym stanie faktycznym...

III SA/Wa 1434/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-28

i chcą skorzystać z ulgi meldunkowej, ponieważ ulga ta dotyczy obojga małżonków. W wybudowanym domu, 3 kwietnia 2008 r. w zameldowała się zatem tylko żona Skarżącego...
z ulgi meldunkowej., Skarżący wskazał wyroki sądów administracyjnych oraz interpretacje indywidualne, z których wynikało, że ulga przysługuje także w przypadku zameldowania...

I SA/Gd 1289/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-02-09

ze zwolnienia od podatku dochodowego, w ramach tzw. 'ulgi meldunkowej' na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 i ust. 22 ustawy, o podatku dochodowym od osób fizycznych ze względu...
zbycia nieruchomości., W uzasadnieniu decyzji organ pierwszej instancji wskazał m.in., że aby skorzystać z tzw. 'ulgi meldunkowej', o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt...

I SA/Wr 668/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-07-06

indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ulgi meldunkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych I. uchyla zaskarżoną interpretację; II. zasądza...
zwrócił się o udzielenie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z zakresu ulgi meldunkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych. Strona wskazała...
1   Następne >   +2   +5   +10   14