Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 229/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-06

'). Skarżąca i jej mąż oświadczyli następnie do treści ww. aktu notarialnego, że w przedmiotowym lokalu byli zameldowani od 2007 r. i korzystają z ulgi meldunkowej. Ww...
się z pytaniem, czy oświadczenie w akcie notarialnym, że w przedmiotowym lokalu małżeństwo S. i K. M. byli zameldowani od 2007 roku i korzystają z ulgi meldunkowej (§ 7...

VIII SA/Wa 658/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-05

, że skarżący nie złożył oświadczenia o spełnieniu warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej, w terminie złożenia zeznania podatkowego za rok, w którym nastąpiło zbycie...
, że w sprawie nie zostało złożone stosowne oświadczenie uprawniające skarżącego do skorzystania z ulgi meldunkowej. Zdaniem skarżącego, organ I instancji...

I SA/Gd 531/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-07-25

złożonych przez podatnika oświadczeń z uwagi na spełnienie wymogów formalnych uprawniających do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej i wobec tego co najmniej rozważyć...
na okoliczność w jaki sposób w latach 2009-2012 ewidencjonowano w urzędach skarbowych oświadczenia w sprawie ulgi meldunkowej, a w szczególności, że dokumenty...

I SA/Gd 530/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-07-25

i skutków złożonych przez Podatniczkę oświadczeń z uwagi na spełnienie wymogów formalnych uprawniających do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej i wobec (ego co najmniej...
dowodów na okoliczność w jaki sposób w latach 2009-2012 ewidencjonowano w urzędach skarbowych oświadczenia w sprawie ulgi meldunkowej, a w szczególności, że dokumenty...

III SA/Wa 2704/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-07

Skarżącej o spełnieniu warunków do zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaż) - z tytułu tzw. 'ulgi meldunkowej'. Jednocześnie przekazał wydruk z aplikacji CzM...
wymaganych do skorzystania z 'ulgi meldunkowej', gdyż nie złożyła w przepisanym terminie stosownego oświadczenia o prawie do tej ulgi., Naczelnik Urzędu Skarbowego W. decyzją...

VIII SA/Wa 589/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-05

I instancji ustalił przy tym, że skarżąca nie złożyła oświadczenia o prawie skorzystania z ulgi meldunkowej, jak również nie złożyła zeznania podatkowego (PIT-38) o wysokości...
prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008r. Nr 209, poz. 1316; dalej: 'ustawa zmieniająca') jest uprawniona do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej...

III SA/Wa 3164/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-22

ulgi meldunkowej z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14...
tej nieruchomości w kwocie 87.844,83 zł oraz że posiada uprawnienia do skorzystania z ulgi meldunkowej. W związku z tą ulgą Strona wskazała, iż poprzez niewpisanie w polu...

II FSK 1903/16 - Wyrok NSA z 2018-06-29

listopada 2010 r. i się do niej zastosowała. Dodatkowo skarżąca podniosła, że przy zastosowaniu ulgi meldunkowej do ½ udziału do lokalu 'nabytego' w 2008 r. nie uwzględniła...
, poszerzając go dodatkowo o kwestię dopuszczalności skorzystania z ulgi meldunkowej o wartość zbytego udziału w gruncie oraz o możliwość skorzystania z instytucji złożenia...

II FSK 1630/16 - Wyrok NSA z 2018-06-13

jej tzw. ulga meldunkowa., Nie zgadzając się ze stanowiskiem organu, skarżąca zaskarżyła w całości ww. decyzję do Sądu I instancji zarzucając jej naruszenie: -/ przepisów...
nie wykazała przychodu ze zbycia nieruchomości i nie złożyła oświadczenia o spełnieniu warunków do tzw. ulgi meldunkowej. Wzywana do złożenia wyjaśnień, nie składała...

III SA/Wa 3991/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-27

podatkowego. W odpowiedzi Strona przy piśmie z 15 grudnia 2016 r. przedłożyła akty notarialne i wyjaśniła, że nie złożyła oświadczenia o chęci skorzystania z ulgi meldunkowej...
oświadczenia potwierdzającego prawo do skorzystania z ulgi meldunkowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...
1   Następne >   +2   +5   +10   18