Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w 2011 r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marta Laskowska-Pietrzak Sędziowie WSA Halina Chitrosz-Roicka (sprawozdawca) WSA Monika Kazubińska-Kręcisz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 marca 2021 r. sprawy ze skargi G. Ł. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w 2011 r. - oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/10

I SA/Lu 426/20

Uzasadnienie

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w rozpatrzeniu odwołania G. Ł. utrzymał w mocy własną decyzję z dnia [...] stycznia 2020 r., nr [...] odmawiającą uchylenia decyzji ostatecznej Dyrektora Izby Skarbowej w [...] z dnia [...] kwietnia 2018 r., nr [...]

Jak wynika z jej uzasadnienia i akt sprawy decyzją z dnia [...] lutego 2016r., nr [...] Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w [...] określił skarżącej zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości w 2011 r. w kwocie [...] zł. W wyniku wniesionego odwołania została ona utrzymana w mocy decyzją z dnia [...] czerwca 2016 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wyrokiem z dnia 4 stycznia 2017 r., sygn. akt I SA/Lu 680/16 uchylił zaskarżoną decyzję. Wyrok stał się prawomocny z dniem 11 października 2017 r.

Uwzględniając ocenę prawną wyrażoną w tym wyroku, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, decyzją ostateczną z [...] kwietnia 2018 r., nr [...] uchylił decyzję organu I instancji w całości i określił skarżącej zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości w 2011 r. w kwocie [...] zł.

Wnioskiem z dnia 12 listopada 2019 r. skarżąca wystąpiła o wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną Dyrektora Izby Skarbowej [...] z dnia [...] kwietnia 2018 r. nr [...], domagając się jej uchylenia wraz z poprzedzająca decyzją Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w [...] z dnia [...] lutego 2016 r. nr [...] i umorzenia postępowania. Jako podstawę prawną wniosku wskazała przepis art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej.

Skarżąca argumentowała, że organ nie wziął pod uwagę okoliczności, które istniały w dacie wydania decyzji, a mianowicie tego, że w dwojaki sposób złożyła ona oświadczenie o spełnieniu warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej. Po pierwsze: składając deklarację PIT-37 za 2011 r. wykazała, że kwota podatku z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o którym mowa w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r., nr 80. poz. 350, ze zm.) - dalej: "u.p.d.o.f.", wynosi "0" zł. Nie deklarując bowiem podatku z odpłatnego zbycia nieruchomości wykazała, że chce skorzystać ze zwolnienia podatkowego obejmującego przychody ze sprzedaży nieruchomości, co oznacza, że złożyła oświadczenie stanowiące wymóg skorzystania z ulgi meldunkowej i to jeszcze przed wydaniem decyzji ostatecznej. Po drugie ww. oświadczenie zostało złożone organowi w postaci przesłanego aktu notarialnego repertorium A nr [...] z dnia [...] kwietnia 2011 r., z którego wynika, że był zameldowana pod adresem sprzedawanej nieruchomości.

Pełnomocnik skarżącej powołując się na wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2018 r., sygn. akt II FSK 1960/17 oraz z dnia 13 kwietnia 2018 r., sygn. akt II FSK 1019/16 podniósł, że wymóg złożenia oświadczenia jest spełniony w sytuacji wpływu do urzędu skarbowego przesłanego przez notariusza aktu notarialnego dotyczącego odpłatnego zbycia nieruchomości, zawierającego informację o zameldowaniu podatnika pod danym adresem. W jego ocenie, taka sytuacja miała miejsce w rozpoznawanej sprawie, ponieważ w ww. akcie notarialnym zawarto informację, że była zameldowana pod adresem sprzedanej nieruchomości "(str. 1 aktu notarialnego Rep. A nr [...] z dnia [...] kwietnia 2011r. - "... zamieszkali w [...] (...)", a zatem notariusz w sposób dorozumiany stwierdził, że skarżąca była zameldowana w zbywanej nieruchomości oraz, że okoliczność ta nie wynikała ze zgromadzonego materiału dowodowego, jest okolicznością istotną i nową. Jego zdaniem, wynikający z obowiązujących w 2007 r. i 2008 r. przepisów u.p.d.o.f. wymóg złożenia przez podatnika oświadczenia, co do warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w jej art. 21 ust. 1 pkt 126 oraz stosownie do art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008r., Nr 209, poz. 1316), dalej: "ustawa zmieniająca" nie spełniał standardów konstytucyjnej zasady proporcjonalności wyrażonej w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, co potwierdza orzecznictwo sądowoadministracyjne.

Strona 1/10