Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 759/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-27

o spełnieniu warunków uprawniających do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej, nie złożyła zeznania podatkowego na właściwym formularzu, wykazując 19% podatek od dochodu...
meldunkowej oświadczenie na formularzu PIT-39, który stanowi podstawę do spełnienia przesłanki do skorzystania z tzn. ulgi meldunkowej. Ponadto, za konieczny do uwzględnienia...

II FSK 162/22 - Wyrok NSA z 2022-10-26

. o możliwości skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej, które to dokumenty, w jego ocenie, umożliwiały mu skorzystanie z ulgi, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy...
przez skarżącego dowody nie potwierdzały, że złożył on w ustawowym terminie oświadczenie o skorzystaniu z ulgi meldunkowej. W konsekwencji, nie można więc stwierdzić...

II FSK 1509/19 - Wyrok NSA z 2022-03-08

podatkowego za 2012 r. nie zapłacił podatku. We wniosku o wydanie interpretacji zapytał, czy składając zeznanie podatkowe za 2012 r. mógł skorzystać z ulgi meldunkowej...
takie stanowisko wynika także z postulatów sądów administracyjnych dotyczących wykładni przepisów regulujących 'ulgę meldunkową'., 4. Powyższy wyrok zaskarżył w całości...

II FSK 1165/19 - Wyrok NSA z 2022-01-19

do tzw. ulgi meldunkowej w związku dokonaną 11 maja 2012 r. sprzedażą nieruchomości lokalowej nabytej w 2007 r. Spełniła pierwszy z warunków do skorzystania ze zwolnienia...
w sprawie., 2.2. Sąd pierwszej instancji oddalając skargę przyjął, że prawo do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 updof...

III SA/Wa 1438/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-28

zryczałtowanego podatku dochodowego z odpłatnego zbycia ww. nieruchomości ponieważ w sprawie znajduje zastosowanie zwolnienie, tzw. 'ulga meldunkowa', W ocenie...
oraz art. 8 ust. 1 i 3 ustawy zmieniającej z 2008 r., wystarczającym warunkiem skorzystania z tzw. 'ulgi meldunkowej' było zameldowanie przez podatnika w budynku lub lokalu...

II FSK 1915/19 - Wyrok NSA z 2022-04-08

zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty za 2011 r.), jak również nie złożył w ustawowym terminie oświadczenia o skorzystaniu z tzw. ulgi meldunkowej...
o skorzystaniu z ulgi meldunkowej wysłał wraz z deklaracją VAT-7 do Naczelnika Urzędu Skarbowego W. (organ właściwy dla Podatnika w 2012 r.) na adres [...]. Naczelnik Urzędu...

II FSK 1499/19 - Wyrok NSA z 2022-02-09

uprzednio w sprawie skarżącego dotyczącej przywrócenia terminu do złożenia oświadczenia o zamiarze skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej z tytułu zbycia własnościowego prawa...
oświadczenia o korzystaniu z tzw. ulgi meldunkowej. Natomiast w odniesieniu do samej okoliczności ustalenia, czy oświadczenie zostało złożone w terminie bądź...

II FSK 997/20 - Wyrok NSA z 2022-12-06

dwóch kwestii, a mianowicie twierdzenia, że skarżący spełniali warunki do skorzystania z ulgi meldunkowej oraz że Sąd I instancji, rozstrzygający sprawę niniejszą...
przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, tj. skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej...

I SA/Bd 329/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-08-11

roku udziału do lokalu mieszkalnego przy ul. [...] we [...] z uwagi na niezastosowanie ulgi meldunkowej. We wniosku wskazał, że w przedmiotowym lokalu był zameldowany...
na okres dłuższy niż 5 lat, co uprawniało do skorzystania z ulgi meldunkowej., Postanowieniem z [...] stycznia 2022 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego we [...] odmówił wszczęcia...

I SA/Łd 74/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-04-12

- bez tego nie jest możliwe skorzystanie z ulgi meldunkowej., Odnosząc się do zwolnienia, o którym jest mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. Sąd zwrócił uwagę, że Podatniczka nabyła lokal...
, wystarczającym warunkiem skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej było zameldowanie podatnika w budynku lub lokalu stanowiącym przedmiot odpłatnego zbycia na pobyt stały...
1   Następne >   3