Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Sz 330/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-07-18

dochodowego przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, w ramach tzw. 'ulgi meldunkowej'. Podatnik wyjaśnił, iż w [...] r. stanie się właścicielem...
podatkowego na zasadzie tzw. 'ulgi meldunkowej'., Dyrektor Izby Skarbowej decyzją z dnia [...] nr [...] na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej odmówił...

I SA/Bd 697/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-12-18

przeznaczą na zakup nowego miejsca zamieszkania. Wskazali również, że celem rozszerzenia katalogu zwolnień przedmiotowych o ulgę meldunkową w ustawie z 16 listopada 2006r...
miałby uprawniać do skorzystania z ulgi meldunkowej. Do okresu zameldowania nie jest bowiem uwzględniany okres zameldowania przed dniem 01 stycznia 2007r., Organ II instancji...

II SA/Go 555/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-01-10

[...] r. nr XLIV/247/2006 w przedmiocie ustalenie ulg w cenach za jednorazowe przejazdy pasażerskie w komunikacji ogólnodostępnej prowadzonej przez [...] Stwierdzono nieważność...
z późn.zm.) oraz art. 18a ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 z późn.zm.) podjęła uchwałę nr [...] w ustalenia ulg...

I SA/Gd 598/06 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-01-09

. Zdaniem organu fakt zameldowania w przedmiotowej nieruchomości jest tylko dowodem dopełnienia obowiązku meldunkowego, natomiast o zastosowaniu ulgi z art.16 ustawy...
mieszkaniowe nie wymagają niezwłocznego i bezpośredniego zaspokojenia, są zatem sprzeczne z celem ulgi mieszkaniowej określonej w art.16 ustawy o podatku od spadków i darowizn...

I SA/Bd 356/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-06-13

(Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 1514 ze zm.) poprzez niewłaściwą ich wykładnię pozostającą w sprzeczności z celem przepisów ustanawiających ulgę; 2) błąd w ustaleniach...
do ponownego rozpoznania., Decyzją z dnia [...] 2007 r. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej w B. utrzymał w mocy decyzję organu I instancji., W uzasadnieniu organ wskazał, że ulga...

I SA/Gd 582/06 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-03-13

meldunkowych - kartotekach prowadzonych przez właściwe organy, ewentualnie osoby te nie były zameldowane pod wskazanymi adresami, a nadto, iż część nabywców tego towaru w ogóle...
i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. Słusznie wskazuje zatem skarżąca...

III SA/Wa 1387/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-14

, że okres zameldowania na pobyt stały, uprawniający do skorzystania z ulgi, powinien być liczony od dnia nabycia nieruchomości na własność i ma zastosowanie łącznie...
lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Ustawodawca wprowadzając wymienioną ulgę, uzależnił skorzystanie z niej od spełnienia określonego warunku tj.: podatnik...

I SA/Lu 93/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-06-20

, o czym min. świadczy fakt, że ich dane adresowe nie figurują w zbiorach meldunkowych właściwych urzędów gmin., Rozpoznając sprawę Wojewódzki Sąd Administracyjny...
urzędów gminnych z których wynika, iż wskazani w oświadczeniach nabywcy nie figurują, bądź nigdy nie figurowali w zbiorach meldunkowych / protokół kontroli, T.III akt...

I SA/Lu 94/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-06-20

. świadczy fakt, że ich dane adresowe nie figurują w zbiorach meldunkowych właściwych urzędów gmin oraz zauważył, iż kwestia wymogów, jakie winny spełniać oświadczenia...
czynności sprzedaży uzyskano informacje z właściwych urzędów gminnych, z których wynika, iż nie figurują, bądź nigdy nie figurowali oni w zbiorach meldunkowych / protokół...

I SA/Lu 92/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-06-20

, które zawierają dane nie pozwalające na zidentyfikowanie kupujących, o czym min. świadczy fakt, że ich dane adresowe nie figurują w zbiorach meldunkowych właściwych...
meldunkowych / protokół kontroli, T.III akt podatkowych (brak numeracji kart) /., Sprawdzeniem objęto także 26 odbiorców indywidualnych, w tych sytuacjach, w których możliwe...
1   Następne >   2