Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji określającej wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Jarosław Trelka, Sędziowie asesor WSA Piotr Dębkowski, sędzia WSA Waldemar Śledzik (sprawozdawca), , po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 stycznia 2021 r. sprawy ze skargi P. W. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia [...] czerwca 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji określającej wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/16

Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego W. (dalej zwany "Naczelnikiem US") w wyniku ustaleń poczynionych w ramach wszczętego wobec P. W. (dalej zwany "Stroną" lub "Skarżącym") postępowania podatkowego w sprawie określenia zobowiązania podatkowego za 2011 r. z tytułu podatku dochodowego od dochodu uzyskanego w dniu 9 lutego 2011 r. z odpłatnego zbycia udziału w zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o nr ewid. [...], położonej przy ul. M. w P. L. , decyzją z dnia [...] maja 2017 r. określił Stronie wysokość przedmiotowego zobowiązania podatkowego za 2011 r. w kwocie 180.500,00 zł.

Organ pierwszej instancji ustalił, że Skarżący w dniu 9 lutego 2011 r. dokonał sprzedaży (akt notarialny Rep. A Nr [...]) udziału wynoszącego [...] części, zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. M. w P. L. , za kwotę 950.000,00 zł. Przedmiotową nieruchomość Skarżący nabył w drodze dziedziczenia po matce - H. W., zmarłej w dniu 30 września 2007 r., na podstawie testamentu notarialnego (postanowienie Sądu Rejonowego w G. M. Wydział [...] Cywilny z dnia [...] kwietnia 2008 r. sygn. akt [...]). Według organu w sytuacji, gdy sprzedaż nieruchomości nastąpiła przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie, uzyskany z tej sprzedaży przychód, stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) i art. 30e ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm., zwanej dalej "u.p.d.o.f."), podlegał opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Skarżący pismem z dnia 27 listopada 2019 r. wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej Naczelnika US z dnia [...] maja 2017 r. wydanej w zakresie określenia wysokości zobowiązania podatkowego za 2011 r. w kwocie 180.500,00 zł z tytułu podatku dochodowego od przedmiotowego dochodu, z uwagi na wydanie ww. decyzji z rażącym naruszeniem prawa (art. 247 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.; dalej zwana "O.p.").

W jego ocenie ww. rozstrzygnięcie oparto na błędnym poglądzie, że nie przysługiwało mu w tej sprawie prawo do tzw. ulgi meldunkowej, z tego powodu, że w terminie nie złożył w organie podatkowym oświadczenia o spełnieniu warunków do jej zastosowania i woli skorzystania z tej ulgi. Zarzucił, że wskazany przez organ w decyzji warunek w postaci złożenia oświadczenia, w sytuacji gdy był zameldowany w zbywanej nieruchomości przed sprzedażą minimum 12 miesięcy nie jest przeszkodą dla zwolnienia całości dochodu z opodatkowania. Stwierdził zarazem, że ww. decyzja rażąco narusza art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f. w zw. z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316 ze zm.).

Strona ponadto wskazała, że:

Strona 1/16