Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gl 586/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-10-20

się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w T. o zwrot nadpłaconego podatku w kwocie [...] zł z tytułu ulgi meldunkowej przy sprzedaży mieszkania. We wniosku tym podatnik podał...
, w którym orzeczono, że dwunastomiesięczny okres zameldowania, uprawniający do ulgi meldunkowej należy liczyć od momentu rzeczywistego zameldowania, a nie od dnia 1...

I SA/Lu 728/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-01-17

do 'ulgi meldunkowej'; mowa jest jedynie o zameldowaniu' na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia'. Gdyby tak było jak twierdzą organy podatkowe...
, poz.993) -zwaną dalej ustawą o ewidencji, obowiązek meldunkowy polega na zameldowaniu się w miejscu stałego lub czasowego pobytu (art.4 ustawą o ewidencji ). Pobytem...

III SA/Wa 2015/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-23

podatkowego w ramach tzw. ulgi meldunkowej (spełnienia warunku rocznego stałego zameldowania przed datą zbycia). Oceniając negatywnie to stanowisko Minister Finansów...
. U. z 2006 r. Nr 139, poz.993). W myśl tej ustawy obowiązek meldunkowy polega na zameldowaniu się w miejscu stałego lub czasowego pobytu (art. 4 pkt 1); pobytem stałym...

III SA/Wa 1992/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-11

faktycznego wnioskodawca stwierdził, że uzyskany przez niego przychód korzysta ze zwolnienia podatkowego w ramach tzw. ulgi meldunkowej (spełnienia warunku rocznego stałego...
). W myśl tej ustawy obowiązek meldunkowy polega na zameldowaniu się w miejscu stałego lub czasowego pobytu (art. 4 pkt 1); pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej...

I SA/Rz 862/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-02-26

interpretację ogólną z dnia 19 lutego 2008r. Nr DD2/033/0557/SKT/07/1682 w sprawie okresu zameldowania branego pod uwagę przy tzw. 'uldze meldunkowej' i wyjaśnił...

I SA/Gd 1068/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-04-08

z tzw. ulgi meldunkowej., Reasumując:, 1/ przychody ze sprzedaży - nabytych po dniu 1 stycznia 2007r. - lokali mieszkalnych podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem...
, by podatnik był właścicielem nieruchomości przez cały ww. wymagany okres (staż meldunkowy). Istotny jest tu tylko sam fakt zameldowania na pobyt stały w danym lokalu...

I SA/Gl 654/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-11-06

[...] nr [...] w przedmiocie ulgi płatniczej - umorzenia zaległości podatkowej uchyla zaskarżoną decyzję Zaskarżoną decyzją z dnia [...] nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej w K...
w kwocie [...] zł. Dalej wskazano, że organ I instancji odmówił uwzględnienia tego wniosku, gdyż nie znalazł przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi w spłacie podatku...

I SA/Wr 1897/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-05-21

. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142. poz. 1514 ze zm.) ulgi podatkowej., Po dwukrotnym uchyleniu przez organ odwoławczy zapadłych w sprawie decyzji...
o podatku od spadków i darowizn warunku, nie zastosował wynikającej ze wskazanego przepisu ulgi podatkowej., Od powyższej decyzji Strona złozyła odwołanie...

I SA/Po 1159/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-02-15

okolicznościach, że podatnik aktualnie nie posiada środków pieniężnych, które pozwoliłoby na całkowite porycie zadłużenia. Podkreślono jednak, że ulgi w postaci umorzenia należności...
§ 1 pkt.1 oraz art. 67a § 1 pkt.3 Ordynacji podatkowej, utrzymał w mocy decyzję organu podatkowego I instancji. Uzasadniając wskazano, że ulgi przyznawane są na podstawie...

IV SA/Gl 366/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-10-24

zamieszkania dłużnika na podstawie odpowiednich rejestrów i informacji meldunkowych,, 7) należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania upadłościowego,, 8) sąd...
., Norma prawna zawarta w cytowanym § 5 pozwala organowi na fakultatywne zastosowanie wobec strony ulgi w postaci umorzenia zobowiązania, a niektóre wskazane w nim przesłanki...
1   Następne >   2