Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Op 360/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-10-21

oświadczenia w celu skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu na podstawie art. 274a § 1 O.p. wezwał ją do złożenia zeznania podatkowego...
z ulgi meldunkowej., Ustalenia powyższe znalazły odzwierciedlenie w wyżej opisanej decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu z dnia 4.12.2014 r., W odwołaniu skarżąca...

III SA/Wa 2201/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-08

w ustawowym terminie oświadczenia o spełnieniu warunków do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej, przewidzianej w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r...
z ulgi meldunkowej oraz pismo informujące, że na sprzedaną nieruchomość nie poniosła żadnych nakładów finansowych., Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, że przesyłka...

I SA/Gl 782/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-11-25

o spełnieniu warunków do tzw. ulgi meldunkowej, jednakże bez potwierdzenia przyjęcia tego oświadczenia przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w B. W dniu 17 września 2013 r. NUS...
zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w B. z prośbą o podanie informacji dotyczących złożenia oświadczenia o tzw. 'uldze meldunkowej', a w odpowiedzi Naczelnik Urzędu...

I SA/Ol 670/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-12-16

z tzw. 'ulgi meldunkowej', w związku ze sprzedażą spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, w sytuacji gdy - w ocenie skarżących - niezłożenie...
wynika, iż strony złożyły oświadczenie o nabyciu prawa do tzw. ulgi meldunkowej dopiero na etapie prowadzonych czynności sprawdzających tj. w dniu '[...]' 2015r...

I SA/Lu 978/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-02-04

lit.c), w związku z ust. 21 u.p.d.f. Argumentowała, że spełniła warunek skorzystania z ulgi meldunkowej, gdyż notariusz przekazując do organu podatkowego akt notarialny...
wymogi przewidziane u.p.d.f., zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że termin do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zastosowania ulgi meldunkowej był terminem...

I SA/Wr 269/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-07-14

., a także nie złożył w ustawowym terminie oświadczenia o skorzystaniu z tzw. ulgi meldunkowej. W związku z tym został wezwany do przedłożenia stosownych dokumentów...
. W odpowiedzi podatnik złożył pismo wraz z kopią oświadczenia z dnia [...] lipca 2008 r. o zamiarze skorzystania z ulgi meldunkowej, przy czym organ I instancji zaznaczył...

I SA/Sz 651/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-04

tym była zameldowana na pobyt stały powyżej 12 miesięcy, w związku z czym przysługuje jej prawo do skorzystania z ulgi meldunkowej. Podatniczka wyjaśniła także, że 12...
, że z chwilą sprzedaży lokalu w 2010 r. miała prawo do skorzystania z ulgi meldunkowej, gdyż w zbytym lokalu była zameldowana około 4 lat. Pracownik urzędu poinformował...

I SA/Wr 2214/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-01-15

z zapłaty podatku z uwagi na korzystanie z ulgi meldunkowej. Wskazała również, że po sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z mężem zgłosiła się ponownie do US, uzyskując...
pisemnego oświadczenia o korzystaniu z ulgi meldunkowej., Decyzją z dnia 25 kwietnia 2014 r. nr [...] organ pierwszej instancji określił stronie zobowiązanie w podatku...

I SA/Gd 28/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-03-04

do zwolnienia podatkowego (ulga meldunkowa); potwierdzenia nadania w dniu 28 kwietnia 2009 r. przesyłki poleconej nr [...] z dopiskiem PIT ROCZNY., Postanowieniem z dnia 11 lutego...
również oświadczenie małżonków o spełnieniu warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej, nadto przesyłka nie zawierała pisma przewodniego, z którego wynikałoby, że poza zeznaniem PIT-37...

I SA/Gd 29/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-03-04

do zwolnienia podatkowego (ulga meldunkowa); potwierdzenia nadania w dniu 28 kwietnia 2009 r. przesyłki poleconej nr [...] z dopiskiem PIT ROCZNY., Postanowieniem z dnia 11...
również oświadczenie małżonków o spełnieniu warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej, nadto przesyłka nie zawierała pisma przewodniego, z którego wynikałoby...
1   Następne >   +2   +5   +10   14