Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 1483/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-14

kwietnia 2011 r., nie złożyła oświadczenia o spełnieniu warunków uprawniających do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej, nie złożyła zeznania podatkowego na właściwym...
do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej oświadczenie na formularzu PIT-39, który stanowi podstawę do spełnienia przesłanki do skorzystania z tzn. ulgi meldunkowej...

I SA/Ol 783/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-02-17

, jak również nie złożyła oświadczenia w zakresie spełnienia warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej, przewidzianego w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Treść...
, że skarżącej przysługiwała ulga meldunkowa, a w konsekwencji nie była zobowiązana do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu z odpłatnego zbycia...

III SA/Wa 1838/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-21

. o możliwości skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej, które to dokumenty, w jego ocenie, umożliwiały mu skorzystanie z ulgi, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia...
z tzw. ulgi meldunkowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f., gdyż nie złożył w wyznaczonym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 21 ust. 21 ww. ustawy...

I SA/Lu 426/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-03-24

tego, że w dwojaki sposób złożyła ona oświadczenie o spełnieniu warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej. Po pierwsze: składając deklarację PIT-37 za 2011 r. wykazała...
, że chce skorzystać ze zwolnienia podatkowego obejmującego przychody ze sprzedaży nieruchomości, co oznacza, że złożyła oświadczenie stanowiące wymóg skorzystania z ulgi meldunkowej...

I SA/Wr 294/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-10-21

meldunkowej (zakup mieszkania w latach 2007-2008, sprzedaż przed upływem 5 lat, zameldowanie w sprzedawanym mieszkaniu przez okres co najmniej 12 miesięcy), ulga...
o spełnieniu warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej. Podatnicy składając deklarację PIT-36 za 2011 r. wykazali, że kwota podatku z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw...

III SA/Wa 1064/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-14

w zaufaniu do organu podatkowego i zwrócili się z prośbą o uwzględnienie złożonego po upływie ustawowego terminu oświadczenia o skorzystaniu z tzw. ulgi meldunkowej...
do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej. Według Strony, wymóg złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia jest spełniony m.in. w sytuacji niewykazania, że podatek...

III SA/Wa 1568/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-07

prawo do tzw. ulgi meldunkowej, z tego powodu, że w terminie nie złożył w organie podatkowym oświadczenia o spełnieniu warunków do jej zastosowania i woli skorzystania...
dla organu podatkowego źródłem informacji o tym, że podatnik spełnia warunki ulgi. Zameldowanie jest czynnością urzędową, którą mogą potwierdzić właściwe organy meldunkowe...

III SA/Wa 1065/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-14

o uwzględnienie złożonego po upływie ustawowego terminu oświadczenia o skorzystaniu z tzw. ulgi meldunkowej, stanowiącego podstawę do zastosowania zwolnienia z opodatkowania...
, gdy Podatniczka spełniła przesłanki do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej. Według Strony, wymóg złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia jest spełniony m.in....

II FSK 2651/18 - Wyrok NSA z 2021-01-15

Administracyjny zważył, co następuje:, Skarga kasacyjna zasługuje na uwzględnienie., Istotą sporu w sprawie jest możliwość skorzystania przez skarżącą z tzw. ulgi meldunkowej...
materialnego odwołują się do kluczowych problemów, tj. przesłanek skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej. Kwestie te zostały uregulowane w powołanych w skardze kasacyjnej...

I SA/Lu 425/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-03-24

, które istniały w dacie wydania decyzji, a mianowicie tego, że w dwojaki sposób złożył on oświadczenie o spełnieniu warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej...
oświadczenie spełniające wymóg skorzystania z ulgi meldunkowej i to jeszcze przed wydaniem decyzji ostatecznej. Po drugie ww. oświadczenie zostało złożone organowi w postaci...
1   Następne >   3