Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol

V SA/Wa 1819/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-28

Ministra Finansów z dnia [...] lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przekazania środków pieniężnych tytułem potrącenia od wpływów osiągniętych ze sprzedaży nieruchomości...
[...] zł, stanowiącej 25% wpływu osiągniętego ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej w W. przy ul. [...] na rzecz przedstawicielstwa dyplomatycznego...

II SA/Wr 421/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-03-04

na uchwałę Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 30 czerwca 2004 r. nr XIV/86/04 w przedmiocie zasad sprzedaży nieruchomości rolnych wchodzących w skład gminnego zasobu...
nieruchomości I .stwierdza nieważność § 2 ust.2 i ust.3 we fragmencie ' Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu następuje, jeżeli nie zostały spełnione przesłanki...

II SA/Lu 359/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-06-28

na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nieważności uchwały organu gminy w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych oddala...
skargę. Rada Miasta Lublin w dniu 24 lutego 2011 r. podjęła uchwałę Nr 60/VII/2011 w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy...

II SA/Gd 543/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-10-16

bezprzetargowym na rzecz gminy nieruchomości zabudowanej oraz na obniżenie ceny sprzedaży oddala skargę. Przedmiotem skargi wniesionej przez Województwo jest rozstrzygnięcie...
nieruchomości oraz na obniżenie ceny sprzedaży., Zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze zostało podjęte w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych:, Sejmik...

I OSK 274/14 - Wyrok NSA z 2014-05-14

Sąd I instancji uznał, w przypadku sprzedaży nieruchomości lokalowej, tzn. wyodrębnionego lokalu i nieruchomości wspólnej (elementy wspólne budynku wraz z udziałem...
w nieruchomości), przy braku zasad sprzedaży nieruchomości gminnych, rada zobowiązana jest wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości lokalowej, każda bowiem sprzedaż nieruchomości...

II SA/Łd 1518/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-01-14

'/ na sprzedaż, nabycie czy obciążenie konkretnych nieruchomości. Wobec braku innego ustawowego rozwiązania, rezygnacja rady z podjęcia uchwały określającej zasady /art. 12 pkt 8...
stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 1) uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze, 2) zasądza od Wojewody [...] na rzecz...

I OSK 199/06 - Wyrok NSA z 2006-04-25

-Mazurskiego z dnia 24 czerwca 2005r. nr PN.0911-187/05 w przedmiocie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości na poprawę...
wyrażającej zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 90% przy jednorazowej zapłacie przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości bądź jej części...

II SA/Ke 388/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-09-20

Miejskiej w S. z dnia [...] lutego 2022 r. nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości. Rada Miejska...
ze zm.), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) w § 1 wyraziła zgodę na sprzedaż...

I OSK 455/10 - Wyrok NSA z 2010-06-15

. nr [...] w przedmiocie sprzedaży nieruchomości gruntowej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od W. J. na rzecz Rady Gminy Wielgomłyny kwotę 120 zł (sto dwadzieścia złotych...
. na uchwałę Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia [...] września 2006 r. nr [...] w przedmiocie sprzedaży nieruchomości gruntowej., W uzasadnieniu wyroku Sąd pierwszej...

II SAB/Ke 31/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-05-29

sprawy ze skargi W. S. i W. S. na bezczynność Rady Miejskiej we W. w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości postanawia: odrzucić skargę. W dniu 30...
sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy, położonej w C., gm. W., oznaczonej jako działka nr 588/8., Jak wynika z akt sprawy, w piśmie z dnia 7 listopada 2014 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   73