Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie społeczne X

IV SA/Gl 1180/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-06

nad córką A. P. (pkt 1), oraz odmówił jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (pkt 2), a także nadał rozstrzygnięciu rygor natychmiastowej wykonalności (pkt 3...
nad córką A. P. oraz odmówił prawa do tego świadczenia pielęgnacyjnego, a też nadał temu rozstrzygnięciu rygor natychmiastowej wykonalności., Z decyzją tą nie zgodziła się J. P...

III SA/Kr 1134/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-12-14

czerwca 2017 r. do dnia 30 września 2017 r. oraz nadającą decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Jako podstawa prawna decyzji wskazany został przepis art. 27 ust. 1...
2017 r. oraz nadającą decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Obliczył, że miesięczny dochód członków rodziny skarżącej w okresie od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 30...

IV SA/Po 455/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-10-24

2005 do 30 czerwca 2006 r.; nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu Kierownik MGOPS wskazał, że dnia 2 sierpnia 2005 r. J. B. wniosła o prawo...
przystąpił do ponownego rozpatrzenia sprawy i dnia marca 2007 r. przyznał wnioskowane świadczenia, nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W skardze...

IV SA/Po 440/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-11-07

. prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka F. P.; II. nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności (k. 17 akt administracyjnych...
, że łączna kwota zwrotu, tj. należność główna wynosi 1 144 zł plus ustawowe odsetki; 4) nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności (k. 12 akt administracyjnych...

II SA/Gl 489/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-07-03

jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (pkt 2), a także nadał rozstrzygnięciu rygor natychmiastowej wykonalności (pkt 3)., Decyzją Wójta Gminy P. z dnia [...] r...
pielęgnacyjnego i odmówił jej tego prawa oraz nadał swojej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Ustalił, że skarżąca składając wnioski o ustalenie prawa...

II SA/Kr 370/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-14

od [...] r. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na ważny interes strony i wskazano, że G. J. spełnia przesłanki ustawowe przyznania zasiłku...

IV SA/Po 324/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-10-17

poza miejscem zamieszkania w wysokości 40 zł miesięcznie na okres od 1 września 2004 do 28 lutego 2005 r.; nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu...

II SA/Gl 598/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-08-07

, przyznającą skarżącej prawo do zasiłku pielęgnacyjnego i nadał temu rozstrzygnięciu rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu decyzji powołał się na treść art. 20 ust. 2...

IV SA/Gl 590/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-10

osiągnięcia pełnoletności, tj. do dnia 30 stycznia 2031 r. Dodatkowo, tej ostatecznej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Analiza akt administracyjnych wskazuje...

IV SA/Gl 787/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-04-15

., nr [...], zmieniającą decyzję z dnia [...]r. i odmówił za ten okres przyznania skarżącej zasiłku pielęgnacyjnego oraz nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności...
1   Następne >   2