Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X

II OSK 444/05 - Wyrok NSA z 2006-01-19

. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności na mocy art. 11 ust. 2 ustawy o rybołówstwie morskim. We wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy T. K. zarzucił brak...
decyzji wydanej w I instancji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Skargę kasacyjną wniósł od powyższego wyroku T. K., zastąpiony przez adwokata dr B. K...

II SA/Ol 534/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-08-06

''[...]' w ilości odpowiednio: 10 opakowań, 16 opakowań, 9 opakowań i 2 opakowania i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na konieczność ochrony życia...
się co do przeprowadzonych dowodów. W ocenie dowołującej się, organ niewłaściwie zastosował art. 108 K.p.a., nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, mimo braku istnienia podstaw...

II SA/Op 430/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-12-20

niż na okres 3 miesięcy liczony od daty doręczenia decyzji (pkt 2), oraz nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Rozstrzygnięcie zostało wydane na podstawie art...
ich bezpieczeństwa. Natomiast decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, gdyż dotyczy produktów stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi., Odwołanie...

VI SA/Wa 1511/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-17

, skarżąca), nakazał dokonać unieruchomienia ww. hurtowni i nadać wydanej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Wydaniu powyższej decyzji towarzyszył następujący...
konieczność nadania niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. GIF wskazał, że zgodnie z art. 108 § 1 Kpa. decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor...

II SA/Rz 865/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-12-17

do dnia 31 grudnia 2013 r. i nadał decyzjom rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę życia lub zdrowia ludzkiego, a to w związku z utrudnianiem...
również o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji., Opisaną na wstępie decyzją WLW w [.] utrzymał zaskarżone decyzje w mocy uznając, że nie naruszają one prawa. Podstawę...

III SA/Kr 948/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-18

) nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, W podstawie prawnej decyzji Organu odwoławczego powołano przepisy art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r...
których organ uznał, że istnieje 'zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi', a także nie wyjaśniono zasadności nadania rygoru natychmiastowej wykonalności,, 4. art. 107 §1 K.p.a....

VI SA/Wa 711/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-19

. w przedmiocie unieruchomienia hurtowni farmaceutycznej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, przedsiębiorca ten miał pełną świadomość, iż od tego momentu...
dowodowego na etapie postępowania odwoławczego,, c) art. 108 k.p.a. - poprzez nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności pomimo braku przesłanek do jego nadania,, d...

II GSK 453/18 - Wyrok NSA z 2018-10-16

w administracji, nie podlega wykonaniu, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja cofająca zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, a z taką...
A. jako płatnika podatku od towaru i usług z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych za 09.2016r. nie został nadany rygor natychmiastowej wykonalności...

VI SA/Wa 1296/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-26

o usługach turystycznych jest szczególnym przypadkiem uzyskania przez nieostateczną decyzję administracyjną rygoru natychmiastowej wykonalności., W skardze złożonej...
o usługach turystycznych. Nie zgodził się także z nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie i podtrzymał...

VI SA/Wa 21/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-11

decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia organ wskazał art. 43 ust. 2 zd. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne...
się znacznego nasilenia występującego już dziś zjawiska nieuczciwego pozyskiwania abonentów., - nakładając rygor natychmiastowej wykonalności, Prezes UKE nie wykazał wyraźnie...
1   Następne >   +2   +5   +10   12