Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X
  • Symbol

II SAB/Po 105/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-20

.[...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej; I. umarza postępowanie, II. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. zasądza...
wyroku wraz z aktami administracyjnymi; 2) uznanie, że bezczynność wezwanego organu w rozpatrzeniu wniosku strony miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3...

VIII SA/Wa 835/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

decyzji za wydaną z rażącym naruszeniem prawa są:, - oczywistość naruszenia prawa, polegająca na widocznej prima facie sprzeczności pomiędzy treścią rozstrzygnięcia...
miasta [...]., Organ wskazywał, że rażące naruszenie prawa jest kwalifikowaną postacią naruszenia, który występuje wtedy gdy miało wpływ na wynik sprawy. W ocenie organu...

II SA/Sz 671/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-09-28

zarzucił, że uchwała została podjęta z rażącym naruszeniem prawa tj:, - przepisu art. 98 a ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przez przyjęcie jako podstawy...
, zaskarżona uchwała Rady Miasta [...] z dnia [...] r. została podjęta z rażącym naruszeniem prawa, gdyż jej wydanie oparto o przepis art. 98 a ust 4 ustawy o gospodarce...

II SA/Łd 1098/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-02-03

kwalifikować jako rażące naruszenie prawa (art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a.) skutkujące nieważnością decyzji., Na ostateczną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. skargę...
wśród nich wydanie decyzji bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Decyzja administracyjna może zostać uznana za wydaną 'z rażącym naruszeniem prawa', o którym mowa...

I SA/Wa 646/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-27

wywłaszczona, co w ocenie organu prowadzi do stwierdzenia, że decyzja Wojewody [...] z [...] sierpnia 1993 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa, co stanowi podstawę...
[...] sierpnia 1993 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa, co obligowało organ administracji do stwierdzenia jej nieważności., Odnosząc się do zarzutu braku...

I SA/Wa 645/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-27

skutecznie wywłaszczona, co w ocenie organu prowadzi do stwierdzenia, że decyzja Wojewody [...] z [...] sierpnia 1993 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa, co stanowi...
oraz z rażącym naruszeniem prawa, a także rozstrzyganie przez organ w sprawie rozstrzygniętej już inną decyzją ostateczną., W uzasadnieniu skargi oraz w piśmie procesowym...

I SA/Wa 647/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-27

wywłaszczona, co w ocenie organu prowadzi do stwierdzenia, że decyzja Wojewody [...] z [...] sierpnia 1993 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa, co stanowi...
[...] z dnia [...] sierpnia 1993 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa, co obligowało organ administracji do stwierdzenia jej nieważności., Odnosząc się do zarzutu...

I SA/Wa 644/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-27

wywłaszczona, co w ocenie organu prowadzi do stwierdzenia, że decyzja Wojewody [...] z [...] sierpnia 1993 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa, co stanowi...
oraz z rażącym naruszeniem prawa, a także rozstrzyganie przez organ w sprawie rozstrzygniętej już inną decyzją ostateczną., W uzasadnieniu skargi oraz w piśmie procesowym z 30...

I OSK 1292/13 - Wyrok NSA z 2015-02-27

woli nie mają zastosowania do decyzji administracyjnych. Tym samym zarzuty strony co do wydania decyzji z dnia [...] maja 1978 r. z rażącym naruszeniem prawa, tj. z wadą...
w art. 82 K.c., co przesądza o rażącym naruszeniu prawa przy wydaniu decyzji z dnia [...] maja 1978 r. Dodała, że X. F. i E. R. wyraziły jedynie zgodę na rozwiązanie umowy...

I OSK 1316/08 - Wyrok NSA z 2009-01-30

. [...] w Łodzi, oznaczonej jako działka nr [...] o pow. [...] m2., Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia zarzucał decyzji komunalizacyjnej rażące naruszenie prawa z tego powodu...
:, - naruszenie prawa materialnego dotyczącego niewłaściwego zastosowania przepisu art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. w związku z nieuznaniem rażącego naruszenia prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   17