Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X

I OZ 306/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-10

i w celu dokonania przelewu musi wybrać się do odległej placówki pocztowej. Odrębnym pismem skarżąca zwróciła się do Sądu I instancji o przywrócenie terminu do uiszczenia...
zaskarżenia istotnie zaistniał, ale jego przyczynę stanowiła okoliczność uzasadniająca przywrócenie terminu, wówczas strona może wystąpić z wnioskiem o przywrócenie terminu...

II SA/Go 857/21 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-05-12

10 listopada 2021 r. L.S. wniosła na powyższe postanowienie zażalenie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, jednocześnie...
) wysokość wpisu sądowego wynosi 400 zł., Powyższa kwota uiszczona została na rachunek bankowy tut. Sądu wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu...

II SA/Sz 1015/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-08-29

adwokata D. S. w dniu 13 grudnia 2017 r., W dniu 27 grudnia 2017 r. pełnomocnik złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu...
uzasadnienia wyroku., Postanowieniem z dnia 26 lipca 2018 r. (doręczonym pełnomocnikowi 6 sierpnia 2018 r.) Sąd I instancji odmówił przywrócenia terminu do złożenia wniosku...

II SA/Gl 174/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-05-22

Budowlanego w R. dnia 30 października 2019 roku, a więc po upływie 7-dniowego terminu na wniesienie zażalenia., Strona nie zwróciła się z wnioskiem o przywrócenie uchybionego...
merytoryczne odwołania wniesionego z uchybieniem terminu, który nie został przywrócony oznaczałoby, że organ podjął działania bez podstawy prawnej, a wydanie przez niego...

II GSK 214/21 - Postanowienie NSA z 2021-11-16

., W piśmie z 29 stycznia 2021 r. UAB A. w T. złożyła odpowiedź na skargę kasacyjną wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu na dokonanie tej czynności. Podniosła...
2021 r., sygn. akt II GSK 214/21, Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odpowiedzi na skargę kasacyjną. Sąd uznał, że złożenie...

II SA/Sz 356/21 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2021-10-11

skargę na ww. decyzję wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. W skardze zawarł wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej...
z urzędu., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie postanowieniem z dnia 17 maja 2021 r. sygn. akt II SA/Sz 356/21 przywrócił termin do wniesienia skargi. Wyrokiem z dnia...

I SA/Łd 14/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-06-25

ze skargi J. P. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] roku Nr [...] w przedmiocie: odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...
Kolegium Odwoławczego w Ł. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za 2017 rok. W punkcie drugim wyroku...

I SA/Łd 876/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-07-11

wyznaczona adwokat A. G. (karta 75)., W dniu 3 marca 2016 r. skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej (karta 80-81). Do wniosku...
., Postanowieniem z 24 marca 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi przywrócił termin do wniesienia skargi kasacyjnej (karta 103)., Postanowieniem z 15 kwietnia 2016 r...

III SA/Po 617/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-08-02

terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia oraz sporządzenie uzasadnienia, a następnie po przywróceniu terminu do złożenia wniosku postanowieniem Sądu z dnia 6...
Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę R.U. na wskazaną w sentencji decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych [...]., Przyznany skarżącemu adwokat wniósł o przywrócenie...

VIII SA/Wa 537/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-08-06

przewidzianego w art. 53 § 1 p.p.s.a.., Na marginesie Sąd zauważa, iż pełnomocnik skarżącego nie skorzystał z przysługującej skarżącemu instytucji przywrócenia terminu z art...
., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie, z uwagi na przekroczenie ustawowego terminu do wniesienia skargi., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył...
1   Następne >   2