Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol

II OSK 46/05 - Wyrok NSA z 2005-10-04

zabudowy i zagospodarowania terenu, zaś inwestor wykazał się prawem dysponowania nieruchomością na cele budowlane, składając odpis umowy użyczenia zawartej z Gminą L. będącą...
właścicielem działki nr 5 /18. Wyjaśniono więc, że decyzja o pozwoleniu na budowę nie narusza art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /t.j....

OPK 22/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-11-25

'par. 12 ust. 6 Dz.U. 10 z późniejszymi zmianami par. 12 ust. 7 Dz.U. 45 Prawo budowlane'. Z całego materiału sprawy wynika, że postanowienie wydano na podstawie par. 12...
Kolegium omówił przesłanki leżące u podstaw wątpliwości co do kwestii objętej pytaniem prawnym. Samo rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy - Prawo budowlane...

VII SA/Wa 813/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-01

. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), odmówiła nadania J.S. magistrowi inżynierowi elektrykowi tytułu rzeczoznawcy budowlanego w specjalności...
. 1 pkt 2 lit c - Prawa budowlanego. Komisja podała przy tym kryteria według których dokonywała oceny dorobku wnioskodawcy stwierdzając, że uznanie tego dorobku...

OW 146/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-14

. - Prawo budowlane /t.j. Dz.U. 2003 nr 207 poz. 2016 ze zm./, zaś przepisy tej ustawy w sprawach legalności /prawidłowości/ prowadzenia robót budowlanych czynią właściwymi...
/, nie ma znaczenia, skoro przepisy ustawy - Prawo budowlane ani też inne przepisy nie powierzają funkcji organu wyższego stopnia w sprawie rozpatrzenia zażalenia na przedmiotowe...

II SA/Ka 1800/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-10-01

. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./. Natomiast, gdy działaniem właściciela lokalu będą też objęte części nieruchomości wspólnej, to ich podjęcie uzależnione...
pkt 1 Kpa oraz art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./, par. 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki...

II OSK 1979/10 - Wyrok NSA z 2010-12-01

Rejonowy w Szydłowcu warunkowo umorzył postępowanie wobec J. G., oskarżonego o czyn z art.90 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane., W dniu [...] marca 2009r. Rada...
poprzestał na stwierdzeniu, że 'występek wymieniony w art.90 Prawa budowlanego można popełnić tylko w ramach konstrukcji winy umyślnej'. Jest to więc wyłącznie wykładnia...

SA/Wr 767/93 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1993-10-05

1993 r. Kierownik Urzędu Rejonowego w B., powołując się na art. 47 i art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm...
cywilnego'. Z uzasadnienia decyzji nie wynika, aby organ badał postępowanie z punktu widzenia art. 47 prawa budowlanego. , Na tę decyzję skargę do Naczelnego Sądu...

II SA/Ol 1201/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-19

w rozumieniu Prawa budowlanego., Skargę na powyższą uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie wniósł Wojewoda, reprezentowany przez radcę prawnego W. R...
nie definiuje pojęcia zakazu zabudowy, jednakże pojęcia tego nie można wykładać w oderwaniu od definicji budowy, a w świetle art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane budowa...

II SA/Gd 514/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-05-09

Właściciel może korzystać z rzeczy lecz w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego /art. 140 Kc/., Jedną z takich ustaw jest prawo budowlane...
lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414/ nakazał Elżbiecie G. dokonanie rozbiórki fundamentów wykonanych z betonu lanego pod budowę garażu samochodowego...

II SA/Gd 1685/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-11-05

. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414/, po zapoznaniu się z opinią o stanie technicznym budynku przy ul. T. 23 oficyna w G., nakazał Przedsiębiorstwu Gospodarki...
odwoławczego wskazano, że przepis art. 68 Prawa budowlanego, w razie stwierdzenia potrzeby opróżnienia budynku przeznaczonego na pobyt ludzi, bezpośrednio grożącego zawaleniem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100