Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X
  • Skarżony

II SAB/Łd 19/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-04-13

, że: 'wszystkie budynki posiadają książki obiektów zgodnie z art. 64 ustawy Prawo budowlane. Budynki poddawane są okresowym kontrolą, a protokoły z kontroli stanowią załączniki...
do ww. książek. Zgodnie z art. 65 ustawy Prawo Budowlane Właściciel lub Zarządca jest zobowiązany udostępnić dokumenty jedynie przedstawicielom organu nadzoru...

II SA/Po 32/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-12-01

. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm., zwanej dalej: Prawo budowlane) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania...
wraz z zaświadczeniami, o których mowa w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego, aktualnymi na dzień opracowania projektu oraz decyzję z dnia [...] lipca 2016 r. znak...

II SAB/Po 2/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-06-06

. o przesłanie wszelkich informacji pomocnych przy dochodzeniu praw związanych z naruszeniem jego praw autorskich do projektu budowlanego, m.in. imion i nazwisk autorów...
innej osobie sporządzenie projektu budowlanego wykonawczego. W ocenie autora skargi dokumentacja ta została sporządzona wadliwie, a ponadto naruszono prawa autorskie...

II SAB/Wa 645/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-10

naruszeniem prawa; 3. oddala skargę w pozostałym zakresie; 4. zasądza od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w M. na rzecz skarżącej E. z siedzibą w W. kwotę 597...
[...],[...],[...],[...],[...],[...], [...],[...],[...],[...] i [...] obręb [...] położonych w miejscowości S. w wyniku której, w zakresie określonym w art. 59a ust. 2 Prawa budowlanego...

II SA/Sz 1109/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-12-11

przepisy ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.). Organ wskazał, iż przy zatwierdzaniu projektu budowlanego i wydawaniu...
budowlane). Zdaniem organu ustawa Prawo budowlane wystarczająco chroni interes publiczny, gdyż w określonej części, będącej przedmiotem wnioskowanej informacji, dbałość...

II SAB/Wa 268/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-14

zakresie:, 1) kopii oświadczenia kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm...
, otwieranych na zewnątrz i od zewnątrz, które projektant był obowiązany zamieścić w projekcie budowlanym zgodnie z art. 36 ust. 6 ustawy Prawo budowlane,, 3) kopii protokołu...

IV SAB/Wr 235/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-02-12

postulat wszczęcia postępowania administracyjnego i dołączone doń dokumenty , będące załącznikami , o których mowa w art. 57 ust.1 pkt 1-8 Prawa budowlanego...
obiektu budowlanego, obejmuje wniosek inwestora oraz dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego tj. oświadczenia wiedzy inwestora, kierownika budowy, kierowników robót...

II SAB/Wa 347/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-11

, do akt mają pierwszeństwo przepisy ustaw na podstawie, których prowadzone było postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie, tj. Prawo budowlane i Kodeks...
postępowania administracyjnego. Organ powołując się na art. 59 ust. 7 ustawy Prawo budowlane wskazał, że ze względu na regulację zawartą w odrębnej ustawie, nie znajduje...

II SA/Kr 1353/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-01-24

., poz. 23 z późn. zm. - dalej jako: k.p.a.) oraz, - art. 66 ust. 1 pkt 1, art. 80 ust. 2 pkt 2 i art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn...
, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w O. , korzystając z prawa wynikającego z treści art. 10 § 2 k.p.a. odstąpił od zawiadomienia stron o możliwości zapoznania...

IV SA/Wr 731/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-03-02

mieszkalne przebudowane poddasze nieużytkowe (zastosowano tryb z art. 54 czy art. 55 ustawy prawo budowlane) i dlaczego PINB dokonał wyboru takiego trybu,, - udostępnienie...
wydanej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie jeżeli został zastosowany tryb z art. 55 ustawy Prawo budowlane,, - udostępnienie informacji w jakiej dacie inwestor zawiadomił...
1   Następne >   +2   +5   +10   100