Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od czynności cywilnoprawnych X

III SA/Wa 1099/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-12

pozwolenia na budowę. Do pisma tego zostały także dołączone kopie ww. decyzji., Naczelnik Urzędu Skarbowego [...] decyzją z dnia [...] listopada 2015r., nr [...] odmówił...
centrum dystrybucyjno-magazynowego, do której przygotowania rozpoczęto sporządzając projekt budowlany i przekładając go do zatwierdzenia wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę...

III SA/Wa 1098/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-12

-magazynowego, do której przygotowania rozpoczęto sporządzając projekt budowlany i przekładając go do zatwierdzenia wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę w dniu...
złożenie wniosku o pozwolenie na budowę i zatwierdzenie projektu budowlanego oraz realizację inwestycji, co miało miejsce w niniejszej sprawie., Na podstawie akt sprawy...

I SA/Ol 839/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-03-10

o sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków, uzyskanie wszelkich innych uzgodnień, pozwoleń i opinii niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę lub jego części...
'[...]' wydał decyzję nr '[...]', zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą inwestorowi spółka A1. pozwolenie na budowę pawilonu handlowo-usługowego 'C.' wraz...

I SA/Gd 2217/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-08-12

pozwolenia na budowę. Dla Nieruchomości 2 (działki [...]) przed uchwaleniem MPZP (tj. w dniu 30 grudnia 2009 r.) wydano decyzję o warunkach zabudowy, która utraciła moc...
w 2013 r., tj. z chwilą wejścia w życie MPZP, dla Nieruchomości 2 Sprzedający 1 nie podejmował żadnych działań w celu uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia na budowę...

I SA/Gd 2218/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-08-12

pozwolenia na budowę. Dla Nieruchomości 2 (działki [...]) przed uchwaleniem MPZP (tj. w dniu 30 grudnia 2009 r.) wydano decyzję o warunkach zabudowy, która utraciła moc...
w 2013 r., tj. z chwilą wejścia w życie MPZP, dla Nieruchomości 2 Sprzedający 1 nie podejmował żadnych działań w celu uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia na budowę...

I SA/Gd 2219/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-08-12

pozwolenia na budowę. Dla Nieruchomości 2 (działki [...]) przed uchwaleniem MPZP (tj. w dniu 30 grudnia 2009 r.) wydano decyzję o warunkach zabudowy, która utraciła moc...
w 2013 r., tj. z chwilą wejścia w życie MPZP, dla Nieruchomości 2 Sprzedający 1 nie podejmował żadnych działań w celu uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia na budowę...

III SA/Wa 619/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-21

jeszcze przed przeniesieniem prawa własności nieruchomości, tj. w dniu 29 marca 2012 r. złożyła wniosek o pozwolenie na budowę zespołu budynków wielorodzinnych na tych działkach...
Starosty P. nr [...] został zatwierdzony projekt budowlany i Skarżącej zostało udzielone pozwolenie na budowę., Przytaczając motywy swojego rozstrzygnięcia DIS stwierdził...

III SA/Wa 620/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-21

nie ma także żadnego znaczenia decyzja dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dotycząca działki nr [...] w P. z dnia [...] grudnia 2009...
r., ponieważ posiadanie pozwolenia na budowę nie jest tożsame z podjęciem przez Skarżącą jakichkolwiek czynności faktycznych na danym gruncie. Zdaniem Skarżącej...

III SA/Wa 1097/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-12

budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę. Do pisma tego zostały także dołączone kopie ww. decyzji., Naczelnik Urzędu Skarbowego [...] decyzją z dnia [...] listopada 2015r...
z wnioskiem o pozwolenie na budowę w dniu 1 czerwca 2015r., Organ odwoławczy, powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie...

III SA/Wa 618/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-21

podjętych w celu uzyskania przez nią pozwolenia na budowę i rozpoczęcia budowy w stosunku do nieruchomości położonej w P.. Organ odwoławczy zwrócił również w tym miejscu...
, pozwolenia i w dniu 9 października 2009 r. złożyła wniosek o pozwolenie na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych i gospodarczo - garażowych w P. przy ul...
1   Następne >   +2   +5   +10   14