Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X

II OSK 1823/16 - Wyrok NSA z 2018-06-20

z [...] stycznia 2015 r. zatwierdzającą projekt budowlany zamienny i udzielającą pozwolenia na wznowienie robót budowlanych przy budowie budynku [..] zlokalizowanego na działce...
realizowana była z istotnymi odstępstwami od decyzji Starosty Ostrołęckiego z [...] września 2002 r. o udzieleniu D. i J. K. pozwolenia na budowę, obejmującą budynek...

II SA/Rz 821/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-02-01

kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią przeprowadzono na podstawie decyzji Starosty [...] z dnia [...] września 2003 r., nr [...] o pozwoleniu na budowę. Decyzją z dnia...
decyzji Starosty [...] z dnia [...] września 2003 r. o pozwoleniu na budowę. Powtórzył również, że w wyniku kontroli w dniu 29 września 2009 r., ustalono, że budowa sieci...

III SA/Wr 495/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-07-10

postanowienia, w sytuacji wystąpienia samowoli budowlanej z zakresu robót budowlanych, wymagających pozwolenia na budowę, związanych z planowaną inwestycją; 2) sporządzany...
o warunkach zabudowy, przed uzgodnieniem raportu oddziaływania na środowisko, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zdaniem skarżących, w takiej sytuacji dalsze prowadzenie...

VII SA/Wa 2356/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-21

Sprawa ze skargi Stowarzyszenia [...] z siedzibą w B. na postanowienie Ministra Rozwoju z dnia [...] września 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu administracyjnym oddala skargę

II OSK 3311/17 - Wyrok NSA z 2019-11-19

Kępińskiego z [...] sierpnia 2007 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Okoliczność ta ma istotne...
Opatowska odmówił L.J. (dalej: inwestor) ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu składającej się z trzech...

II SA/Sz 1033/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-02-19

pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX, o których mowa w załączniku do ustawy;, 2) zachodzą okoliczności, o których mowa...
odwołującego się, odrzucenie oferty przez komisję ze względu na brak pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego było bezpodstawne. Odwołujący się zarzucił również naruszenie...

SA/Rz 1846/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-01-20

zabudowy i zagospodarowania terenu tj. na etapie poprzedzającym postępowanie związane z wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Z uwagi na to, że od rozstrzygnięć...
o wydanie decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę dołączając do niego wszystkie wymagane przepisami Prawa budowlanego dokumenty. Dalszym uchybieniem...

IV SA 377/98 - Wyrok NSA z 2000-05-12

o wydanie pozwolenia na budowę obiektu służącego własnej działalności projektowej. Nie może natomiast występować w imieniu innego podmiotu, który jest stroną postępowania...
o wydanie pozwolenia na budowę obiektu służącego własnej działalności projektowej. Nie może natomiast występować w imieniu innego podmiotu, który jest stroną postępowania...

II OSK 714/14 - Wyrok NSA z 2014-06-05

ponownej procedury oceny na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę (pkt 2 decyzji środowiskowej). W ocenie Sąd I instancji, nie wskazano w skardze na wystąpienie przesłanek...
ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Ponadto doszło do naruszenia art. 81 ust...

III SA/Wr 82/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-05-10

rozporządzenia został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wnioski te zostały opracowane na podstawie dotychczasowych...
przepisów (pkt 1) lub zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę (pkt 2...
1   Następne >   +2   4