Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X

II OZ 1178/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-22

do udziału w postępowaniu w sprawie ze skargi I. S., A. T. na decyzję Wojewody Śląskiego z dnia [...] lutego 2018 r., nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę...
w postępowaniu sądowoadministracyjnym wszczętym skargą I. S., A. T. na decyzję Wojewody Śląskiego z dnia [...] lutego 2018 r. w przedmiocie pozwolenia na budowę., W uzasadnieniu Sąd...

II SA/Ke 818/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-12-30

pozwolenia na budowę we wznowionym postępowaniu p o s t a n a w i a : odmówić Ł. dopuszczenia do udziału w postępowaniu sądowym. Decyzją z dnia [...] Prezydent Miasta...
odmówił uchylenia decyzji własnej nr [...] zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Ł. , pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem...

II SA/Kr 16/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-03-23

w [...] na decyzję Wojewody [...] z dnia 29 października 2014 r., znak: [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: odmówić...
października 2014 r., znak: [...], w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia 'K.' Sp. z o.o. S.K.A. pozwolenia na budowę inwestycji pn.: 'Budowa budynku...

II SA/Kr 1608/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-03-15

pozwolenia na budowę postanawia: odmówić dopuszczenia L. R. do udziału w sprawie w charakterze uczestnika. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. [...] w [...] wniosła do Wojewódzkiego...
[...] nr [...] z dnia 24 czerwca 2016 r., znak: [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji: Etap II - budowa stacji paliw...

II SA/Rz 317/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-07-10

Wojewody z dnia [...]stycznia 2018 r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia odmówić A. R. udziału...
i udzielenia pozwolenia na budowę jest nieuzasadniony., Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst...

II OZ 824/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-30

[...] z dnia [...] października 2014 r., znak: [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: oddalić zażalenie. Zaskarżonym...
kwestionowanym w niniejszej sprawie pozwoleniem na budowę. Wnioskodawczyni nie podała żadnego innego argumentu popartego przepisem prawa materialnego wskazującego, że wynik...

II OSK 303/21 - Postanowienie NSA z 2021-03-03

[...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę mechaniczno - chemiczno - biologicznej...
, na której planowana jest inwestycja. W dalszej części pisma przedstawiła stanowisko w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę., Naczelny Sąd...

II OZ 704/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-04

zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: oddalić zażalenie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie postanowieniem z dnia 15 marca 2017...
budowlanego i udzielenia [...]pozwolenia na budowę stacji paliw., Pismem z dnia 15 marca 2017 r., złożonym na rozprawie przed sądem pierwszej instancji, L. R. wniósł...

II SA/Sz 1181/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-03-30

[...] nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: odmówić dopuszczenia do udziału w postępowaniu sądowym w charakterze...
projektu budowlanego i udzielenia Spółka A pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora [...] nr [...] w miejscowości G.. Jednocześnie w treści skargi...

II SA/Rz 1119/20 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-11-24

: [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: 'Budowa stacji bazowej [...] wraz z kablową linią zasilającą na działce...
, na które wydane zostało pozwolenie na budowę. Wyjaśniła, że na działce będącej jej własnością prowadzone jest przedszkole. W jej ocenie inwestycja będzie oddziaływać...
1   Następne >   +2   6