Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Symbol

OPS 6/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-09-16

Sprawa o opłacanie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o której mowa w art. 31 b ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998...
nr 64 poz. 414 ze zm./ jest rozstrzygana w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez organ właściwy w sprawach z zakresu pomocy społecznej. Naczelny Sąd...

II SA/Wa 1609/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-27

w drodze wyjątku., Z informacji, jaką organ uzyskał od Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Z. w piśmie z dnia [...] maja 2018 r., wynika, że skarżący M. B. od dnia [...] kwietnia...
2015 r. przebywa w Domu Pomocy Społecznej w Z. (dalej także: 'DPS w Z.')., Następnie, w piśmie z dnia [...] lipca 2018 r. Dyrektor DPS w Z. poinformował organ...

II SA/Wa 2479/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-11

administracyjnemu., W toku postępowania organ ustalił, że wnioskodawca jest mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej '[...]' w [...] od [...] września 2018 r., gdzie ma zapewnione...
840,70 zł na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej. Pozostałe koszty związane z odpłatnością za pobyt wnioskodawcy w domu pomocy społecznej...

III RN 28/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-03-14

Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 8 lipca 1998 r. oddalającą odwołanie Anny Ś. od decyzji Kierownika Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. z dnia 14 kwietnia 1999...
Administracyjnego, zarzucając rażące naruszenie prawa - art. 31b ust. 3 i 8 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./ oraz art...

K 6/91 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1992-03-23

. 350, nr 94 poz. 422 i nr 104 poz. 450/ w zakresie w jakim w myśl art. 20 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U nr 87 poz. 506/ odnosi...
się do domów pomocy społecznej, które zapewniają całodobową opiekę oraz zaspokajają niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, edukacyjne, społeczne i religijne., 2. Art. 35 ust. 1 pkt 1...

II SA/Po 240/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-08-13

decyzji., W uzasadnieniu prawnym organ powołał się na treść art. 99 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, a ponadto także na art. 139 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 141 i art. 143...
.) i wyjaśnił, iż w razie zbiegu uprawnień do świadczenia z pomocy społecznej w postaci zasiłku stałego oraz renty z tytułu niezdolności do pracy w sytuacji, gdy zasiłek stały...

III SA/Gd 297/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-09-28

[...] , działając m.in. na podstawie art. 106 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2016, poz. 930) uchylił wyżej opisaną decyzję z dnia 12...
, gdy spełniają kryteria dochodowe określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej i nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 12 tej ustawy. Organ wskazał, że w wyniku...

II FSK 840/13 - Wyrok NSA z 2015-04-29

Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2012 r. sygn. akt III SA/Wa 1781/12 w sprawie ze skargi Domu Pomocy Społecznej w Z. na decyzję Ministra Pracy i Polityki...
i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie, 2) zasądza od Domu Pomocy Społecznej w Z. na rzecz Ministra Pracy i Polityki...

III SA/Łd 393/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-09-26

, że pozostaje niezdolny do pracy i korzysta z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim otrzymując zasiłek stały w kwocie 645,00 zł oraz zasiłek celowy...
poinformował, że nie pracuje zarobkowo oraz nie uzyskuje dochodu z innych źródeł. Pobiera zasiłki z pomocy społecznej w łącznej wysokości 945,00 zł (645,00 zł zasiłek stały...

III SA/Łd 774/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-01-16

., W toku postępowania prowadzonego w niniejszej sprawie J.S. nie przedstawiła dowodów, z których wynikałoby, że rodzina korzysta z pomocy właściwego ośrodka pomocy społecznej...
społecznej (t.j. Dz.U.z 2009r., Nr 175 poz.1362 ze zm.) organ wskazał, że prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobie w rodzinie, w której dochód...
1   Następne >   +2   +5   +10   100