Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X

IV SAB/Wr 9/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-01-31

w sprawie ze skargi Z. R. na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej we W. w przedmiocie załatwienia wniosku z dnia 12 kwietnia 2009 r. o przyznanie...
świadczeń z pomocy społecznej postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia orzeczenia. Wyrokiem z dnia 5 października 2010 r. - sygn. akt IV SAB/Wr 9/10 - Wojewódzki Sąd...

IV SAB/Wr 9/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-03-29

we Wrocławiu z dnia 5 października 2010 r., sygn. akt IV SAB/Wr 9/10 w sprawie ze skargi Z. R. na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej...
we W. w przedmiocie załatwienia wniosku z dnia 12 kwietnia 2009 r. o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia orzeczenia. Wyrokiem z dnia 5...

II SA/Ke 475/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-11-07

odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej p o s t a n a w i a: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. S. U. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
w Kielcach skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej., Na rozprawie w dniu 6 listopada 2008r...

IV SA/Gl 392/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-03-07

pomocy społecznej w zakresie wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku p o s t a n a w i a odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. Wojewódzki Sąd...
zobowiązania do zwrotu wydatków za pobyt w domu pomocy społecznej., W piśmie nadanym w dniu 2 lutego 2016 r. skarżący wniósł o sporządzenie uzasadnienia wyroku., Wojewódzki Sąd...

I SA/Wa 535/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-12

Odwoławczego w [...] z dnia [...] lutego 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy skierowania do domu pomocy społecznej postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku...
w [...] z dnia [...] lutego 2016 r. nr [...], wydaną w przedmiocie odmowy skierowania do domu pomocy społecznej., Pismem z dnia 20 lipca 2016 r. (data stempla pocztowego...

IV SA/Gl 724/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-04-11

niejawnym sprawy ze skargi J.D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej w kwestii...
724/16 oddalił skargę J.D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej., Pismem nadanym...

II SA/Go 611/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-02-05

oddalającego skargę H.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej postanawia: odmówić...
na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] maja 2012 r., nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej. Wyrok uprawomocnił się z dniem 6...

I SA/Wa 1747/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-11

oddalającego skargę W. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] lipca 2011 r. nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej...
, oddalił skargę W. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] lipca 2011 r. nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej...

III SA/Kr 1634/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-12-15

zwrotu należności z tytułu wydatków na świadczenie z pomocy społecznej postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku Wyrokiem z dnia 14 czerwca 2016 r., sygn. akt III...
. nr [...] w przedmiocie częściowego odstąpienia od żądania zwrotu należności z tytułu wydatków na świadczenie z pomocy społecznej., Pismem z dnia 23 listopada 2016 r. skarżący...

II SA/Sz 1057/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-11-22

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej. Z protokołu rozprawy wynika, że pełnomocnik...
1   Następne >   +2   +5   8