Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawody prawnicze X

FSK 1368/04 - Wyrok NSA z 2005-01-20

pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./ obowiązkowi podatkowemu w podatku od nieruchomości w odniesieniu...
. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2002 r. - oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 18 lutego Wojewódzki Sąd Administracyjny...

III SA 2861/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-02

', zdefiniowanym w ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej /Dz.U. nr 101 poz. 1178 ze zm./., 2. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości lokali...
Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] sierpnia 2003 r. Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2002 z dnia [...] września 2003 r. Nr [...] w przedmiocie...

VI SA/Wa 926/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-07

na sporządzeniu projektu aktu notarialnego obejmującego umowę zamiany nieruchomości stanowiącej własność spółki K. spółki z o.o. oraz użytkowania wieczystego i własności budynku...
przysługujących T. M. W księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości stanowiącej własność spółki K. ujawnione są dwie działki:, 1. działka nr [...] o powierzchni 0,3500...

III SA 2894/00 - Wyrok NSA z 2001-10-02

. (...) ustalającą małżonkom Danucie i Jerzemu S. podatek od nieruchomości za 2000 r. w kwocie 363,80 zł. W uzasadnieniu Kolegium stwierdziło, iż pomoc prawna świadczona...
, na których ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości. Podatnikami w tym podatku mogą być wszystkie podmioty, niezależnie od statusu prawnego, o ile mają określony...

VI SA/Wa 1484/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-22

zbywcy, że jest podatnikiem podatku VAT, i że Gmina jest zwolniona od tego podatku przy sprzedaży powyższej nieruchomości (art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów...
określona w ust. I pkt 11 oraz ust. III pkt 11 pracy, zatem zarzut braku powołania uchwały ogólnej Rady Miasta, określającej zasady zbywania nieruchomości, jest niezasadny;, 3...

VI SA/Wa 705/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-09

, że prawidłowo pobrała podatek od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki, gdyż, wobec zawarcia umowy sprzedaży, własność nieruchomości przeszła...
się co do opodatkowania czynności zbycia nieruchomości podatkiem od towarów i usług (bądź do zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem) - z aktu nie wynika, czy w umowie cena jest ceną...

VI SA/Wa 3049/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-01

gospodarczej, a zbycie przedmiotowej nieruchomości nie podlega podatkowi vat - oświadczenie sprzedającego w przedmiocie nieprowadzenia przez niego działalności gospodarczej...
przenoszącej własność nieruchomości w wykonaniu umowy warunkowej. Wobec braku podpisów pod tą umową wójt nie mógł skutecznie złożyć oświadczenia, że Gmina nie korzysta...

VI SA/Wa 927/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-20

, zasadnie także wskazano, że zdająca błędnie nie uwzględniła zwolnienia sprzedaży przedmiotowej nieruchomości od podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 2 ust. 1 lit...
jest nieruchomość stanowiąca własność Miasta [...]., stanowiąca zabudowaną działkę o powierzchni 0,1200 ha, przy czym w księdze wieczystej dla tej nieruchomości w dziale III figuruje...

VI SA/Wa 1137/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-25

nieruchomości przez cudzoziemców, ustawy Prawo o notariacie, kodeksu spółek handlowych, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a także niewystarczającej wiedzy...
, bo nie od wartości rynkowej nieruchomości tylko w stosunku do umówionej ceny. Tymczasem zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. notariusze są płatnikami podatku...

VI SA/Wa 1506/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-14

ani zaświadczenie stwierdzające, że nabycie nieruchomości przez strony czynności prawnej jest zwolnione od podatku lub że podatek został zapłacony, albo też zobowiązanie...
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, przez ich błędne zastosowanie, polegające na przyjęciu wymogu przedłożenia do aktu dokumentującego umowę przeniesienia własności...
1   Następne >   +2   +5   9