Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X

I SA/Łd 141/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-25

[...] roku nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2009 rok p o s t a n a w i a: oddalić wniosek. D.A. wniosła skargę do Wojewódzkiego...
zaskarżoną decyzję. W ocenie skarżącej sędziowie Ci zajęli już stanowisko w sprawie podatku od nieruchomości, gdzie stan faktyczny jak i prawny do chwili obecnej...

I SA/Łd 871/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-05-17

[...] roku nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2015 rok p o s t a n a w i a: oddalić wniosek. D. A. zaskarżyła decyzję Samorządowego Kolegium...
Odwoławczego w Ł. z [...] r. w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2015 rok, Pismem złożonym 27 kwietnia 2017 r. skarżąca wniosła...

I SA/Łd 871/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-01-25

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2015 rok postanawia...
. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2015 rok., Na rozprawie w dniu 5 grudnia 2017 r. skarżąca wniosła o wyłącznie od orzekania...

I SA/Ol 378/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-05-30

Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r. postanawia: odrzucić wniosek. WSA/post.1 - sentencja postanowienia L. S...
na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r., W uzasadnieniu tego wniosku skarżący podniósł...

I SA/Ol 377/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-05-30

Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r. postanawia: odrzucić wniosek. WSA/post.1 - sentencja postanowienia L. S...
na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r., W uzasadnieniu tego wniosku skarżący podniósł...

I SA/Op 507/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-04-10

., nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2014 r. postanawia: oddalić wniosek o wyłączenie od rozpoznania sprawy sędziów orzekających...
., nr [...], określającą A Spółce z o.o. w [...], wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2014 r. w kwocie 4.502 zł., Na rozprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym...

I SA/Op 506/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-04-10

., nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2013 r. postanawia: oddalić wniosek o wyłączenie od rozpoznania sprawy sędziego orzekającego...
w [...], wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2013 r. w kwocie 4.342 zł., Na rozprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu w dniu 5 kwietnia 2017 r...

I SA/Sz 1066/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-11-30

. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r. p o s t a n a w i a: oddalić wniosek. B. O. i K. O. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę z dnia 20...
lipca 2015 r. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r. Następnie, 25 listopada 2015 r...

III FZ 565/22 - Postanowienie NSA z 2022-11-04

podatku od nieruchomości za 2021 r. postanawia oddalić zażalenie. Postanowieniem z 12 maja 2022 r., I SA/Łd 907/21, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił wniosek...
Trybunalskim w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2021 r., W ocenie sądu, skarżący nie wskazał obiektywnych okoliczności, które świadczyłyby o braku bezstronności wskazanego...

II FSK 2111/17 - Wyrok NSA z 2019-11-26

. Na podstawie opinii, powołanego przez organ, biegłego A. T., a także informacji w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2013 r. złożonej przez podatniczkę w dniu 18 lipca...
do przyjęcia, że dany obiekt nie stanowi budynku i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. SKO stwierdziło, że w przypadku wad w ewidencji polegających...
1   Następne >   +2   +5   +10   15