Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Własność przemysłowa X

SA/Sz 523/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-06-20

gruntu, /który jest nieruchomością/ podlega opodatkowaniu podatkiem VAT., Udzielenie licencji na używanie znaku towarowego nie znalazło swojego odzwierciedlenia...
Zapłata za użytkowanie znaku towarowego nie jest opłatą za usługę, lecz za korzystanie z prawa, co oznacza, że kwota tej opłaty nie podlega opodatkowaniu podatkiem...

VI SA/Wa 3272/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-18

prowadzi działalność usługową 'inwestowanie w budowę domów na sprzedaż', gdyż występuje tu jako osoba fizyczna i nie wiadomo, czy cena za nieruchomość zawiera podatek VAT...
:, - w pkt 1 stwierdził wygaśnięcie prawa ochronnego na ww. znak towarowy z dniem [...] grudnia 2012 r. w części dotyczącej usług z kl. 36: 'zarządzanie nieruchomościami...

VI SA/Wa 2039/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-08

z podatków od nieruchomości., Urząd Patentowy RP po przeprowadzeniu badań stwierdził, że na w/w oznaczenie zgodnie z art. 1291 ust. 1 pkt 2 i 1291 ust. 1 pkt 3 p.w.p....
w zakresie podatków; usługi w zakresie doradztwa księgowego w zakresie sporządzania zeznań podatkowych; usługi w zakresie doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności...

VI SA/Wa 687/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-24

: z klasy 35: 'reklama, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania' oraz z klasy 36: 'działalność związana z nieruchomościami, obrót...
nieruchomościami, usługi w zakresie wynajmu nieruchomości, agencje obsługi nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi'., Zdaniem Sądu, uzasadnienie...

VI SA/Wa 2587/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-09

z dnia 15 lutego 1992 r. ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu wskazanym w Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm., dalej: 'u.c.i.t.)., UP następnie...
w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Kwestia...

VI SA/Wa 1269/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-03

. o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowno - graficzny BSO Recht&Stenern zgłoszony w dniu [...] sierpnia 2008 r. pod nr [...] przez BSO Prawo & Podatki B...
prawem handlowym, podatkowym, pracy, nieruchomości, zamówień publicznych itp. nie zmienia faktu, w ocenie organu, że pod zgłoszonym znakiem mogłaby udzielać pomocy...

VI SA/Wa 2231/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-19

, pośrednictwo giełdowe, notowania giełdowe, udzielanie i potwierdzanie gwarancji, otwieranie akredytyw, inwestycje kapitałowe, lokaty kapitału, zarządzanie nieruchomościami...
, dzierżawa i wynajem nieruchomości, nabywanie i zbywanie nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe, leasing, operacje walutowe, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego...

VI SA/Wa 2232/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-19

akredytyw, inwestycje kapitałowe, lokaty kapitału, zarządzanie nieruchomościami, dzierżawa i wynajem nieruchomości, nabywanie i zbywanie nieruchomości, pośrednictwo...
kredytów i pożyczek pieniężnych, finansowanie sprzedaży na kredyt, wycena, usługi doradcze związane z kredytami, wycena i rozliczenia finansowe związane z nieruchomościami...

VI SA/Wa 1088/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-16

w sprawach ubezpieczeniowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w zakresie obrotu nieruchomościami, wycena nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, usługi...
z zakresu rachunkowości, podatków, pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej, z zakresu spraw pracowniczych, ubezpieczeniowych i pośrednictwa pracy, a istniejące...

VI SA/Wa 1267/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-03

, pracy, nieruchomości, zamówień publicznych itp. nie zmienia faktu, w ocenie organu, że pod zgłoszonym znakiem mogłaby udzielać pomocy prawnej również z innych dziedzin...
odróżniającej, jako wyrażenie w. (prawo i podatki), które jak przyznaje zgłaszająca, określa jedynie zakres jej działalności. Wyrażenie to jest w znaku mało zauważalne...
1   Następne >   2