Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X

II FZ 291/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-30

Odwoławczego w Poznaniu z dnia 7 lipca 2015 r., Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 r. postanawia oddalić zażalenie. Postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2017 r...
grudnia 2016 r., sygn. akt I SA/Po 1715/15, odrzucające skargę M. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 7 lipca 2015 r. w przedmiocie podatku...

II FSK 1768/14 - Wyrok NSA z 2016-07-12

. Oddział w Z. stwierdził nieważność decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu z dnia 20 czerwca 2013 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 r...
., Rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym., Prezydent Miasta Z. decyzją z 3 marca 2011 r. określił Spółce zobowiązanie w podatku od nieruchomości za 2008 r...

I SA/Ol 669/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-06-26

'[...]'nr '[...]' w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2017 r. postanawia: przyznać od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
w podatku od nieruchomości na 2017 r., W terminie do złożenia skargi kasacyjnej przy piśmie z dnia 11 czerwca 2018 r. pełnomocnik substytucyjny radca prawny M.N-F. ustanowiona...

II FZ 292/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-30

M. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 7 lipca 2015 r., Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 r. postanawia oddalić...
. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 7 lipca 2015 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 r., W uzasadnieniu ww. postanowienia Sąd...

II FZ 293/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-30

podatku od nieruchomości za 2009 r. postanawia oddalić zażalenie. Zarządzeniem z dnia 11 sierpnia 2017 r., sygn. akt I SA/Po 1715/15, Wojewódzki Sąd Administracyjny...
z dnia 7 lipca 2015 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 r., W uzasadnieniu tego zarządzenia Wojewódzki Sąd Administracyjny wyjaśnił, że pismami z dnia 12 maja...

I SA/Ol 209/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-05-29

. K., J. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości na 2013r...
zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym, pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2013 r. w łącznej kwocie 45.637 zł., Treść...

I SA/Ol 210/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-05-29

. K., J. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości na 2014r...
'[...]', nr '[...]' w sprawie wymiaru wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym, pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2014 r...

II FZ 437/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-16

ze skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku z dnia 29 sierpnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2016 r. postanawia...

I SA/Ke 321/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-09-09

określenia podatnikowi wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok 2012., W podstawie prawnej rozstrzygnięcia SKO powołało art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 216...
września 2020 r. od decyzji znak: [...] Wójta Gminy I. z [...]. wydanej w sprawie określenia podatnikowi wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok 2011 złożonym 8...

I SA/Bk 330/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-11-06

Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] maja 2013 r. Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2013 rok p o s t a n a w i a przyznać radcy prawnemu M. W. - Z. kwotę...
powołanego wyżej rozporządzenia podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (23 %)., Mając na uwadze niezbędny nakład pracy...
1   Następne >   +2   +5   +10   23