Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X
  • Symbol

V SA/Wa 412/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-10

zwolnienia z podatku od nieruchomości; 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Ministra Finansów na rzecz Gminy [...] kwotę 15 043 zł (piętnaście tysięcy czterdzieści...
części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie dochodów utraconych z powodu ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości., Zaskarżona decyzja została wydana...

I GSK 3016/18 - Wyrok NSA z 2022-06-10

na rzecz gminy utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od Wojewody Śląskiego na rzecz Gminy...
z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości., Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym:, 18 marca 2014 r. Gmina zwróciła się do Wojewódzkiego Funduszu...

III SA/Gl 966/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-12-13

. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu gminie utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości za 2014 r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza...
z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów znajdujących się pod trzema zbiornikami wodnymi, a to: '[...]' o pow. [...] ha, '[...]' o pow. [...] ha i Zbiornik...

III SA/Gl 967/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-10-04

. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu gminie utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości za 2015 r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
., nr [...], w przedmiocie odmowy zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania temu Sądowi., Stan...

V SA/Wa 2048/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-03

. nr [...] w przedmiocie zwrotu na rzecz gminy utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości oddala skargę. Przedmiotem skargi Gminy [...] (dalej...
[...] dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego za rok...

I GSK 2413/18 - Wyrok NSA z 2021-05-25

., nr [...] w przedmiocie zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 19 grudnia 2017...
gminy utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w punkcie pierwszym uchylono zaskarżoną decyzję; w punkcie drugim zasądzono zwrot kosztów...

V SA/Wa 450/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-27

' lub 'skarżąca') wnioskiem z dnia 30 marca 2016 r. znak: ..., wystąpiła o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych...
... listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz deklarację Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w P. (dalej: 'RZGW') na podatek...

I SA/Gl 976/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-16

odmowy zwrotu gminie utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości za 2010 r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję; 2) zasądza od Wojewody Śląskiego na rzecz...
oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości...

I SA/Gl 975/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-16

odmowy zwrotu gminie utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości za 2011 r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję; 2) zasądza od Wojewody Śląskiego na rzecz...
oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości...

I GSK 2960/18 - Wyrok NSA z 2018-12-06

Wodnej w Katowicach w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie zwrotu na rzecz Gminy utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości 1...
w Katowicach wniosek z dnia 14 marca 2016 r. o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości m.in. gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki...
1   Następne >   +2   +5   +10   28