Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X

II SA/Ke 160/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-04-26

na podstawie art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2017.1150 t.j.), to w sytuacji, gdy do określenia wartości...
weryfikacji urzędu skarbowego, o jakiej mowa w art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz w § 9 tiret pierwsze...

III FSK 228/21 - Wyrok NSA z 2021-12-16

. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.; dalej: u.p.o.l.) przez błędną wykładnię...
lub też prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze górniczym Z. na którym są położone działki objęte postępowaniem podatkowym - co skutkuje nałożeniem podatku od prowadzonej...

II SA/Sz 479/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-02-01

z podatku od czynności cywilnoprawnych. Zdaniem strony, organ bezzasadnie ustalił, że wyłącznie zmiana planu zagospodarowania przestrzennego spowodowała wzrost wartości...
zapewnioną możliwość czynnego uczestniczenia w postępowaniu, była informowana o czynnościach i dowodach w sprawie oraz o przysługujących jej uprawnieniach do wypowiedzenia...

II OSK 1234/12 - Wyrok NSA z 2013-10-29

stanowią w zamiarze ustawodawcy uprzywilejowany przypadek obrotu, zwolniony od obowiązków podatkowych. Sprzedaż przedsiębiorstwa podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych...
od czynności cywilnoprawnych. Komentarz, Warszawa 2013, s. 19). Należy wskazać, że od zawartej umowy zbycia został pobrany podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art...

II OSK 495/05 - Wyrok NSA z 2005-10-04

na cele publiczne jest zwolniona od podatku od, czynności cywilno prawnych (ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od, czynności cywilnoprawnych /tekst jednolity Dz...
funkcje w połączeniu z innymi wyrazami. Pojęcia te pozostają do siebie w stosunku niezależności, gdyż mogą zachodzić przypadki, kiedy jakiś obiekt, albo czynność...

IV SA/Wa 692/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-05

Kodeksu cywilnego, a także niezastosowanie przy tej wykładni art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a i f ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych;, 2...
podatku wymienione w art. 6 Ordynacji podatkowej. Nie ma podstaw prawnych, by odmówić osobom, które mogą być obciążone rentą planistyczną, gwarancji wynikających z Ordynacji...

II SA/Go 377/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-07-30

zaskarżonych decyzji, gdyż w ocenie strony skarżącej Agencja wykonuje czynności powiernicze w zakresie gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa...
organizacyjnymi, które zostają -dzięki atrybutowi osobowości prawnej - wyposażone w zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Dzięki nim jest możliwe...

II SA/Go 373/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-07-30

być adresatem zaskarżonych decyzji, gdyż w ocenie strony skarżącej Agencja wykonuje czynności powiernicze w zakresie gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa...
są określonymi jednostkami organizacyjnymi, które zostają -dzięki atrybutowi osobowości prawnej - wyposażone w zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Dzięki...

II SAB/Łd 139/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-10-27

wynika, iż zostały wykonane wszystkie przewidziane prawem czynności, również te wielokrotnie wskazywane w decyzjach uchylających Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Zdaniem...
skarżącego, również wszystkie czynności, które leżały w jego gestii, jak informacje o terenie nieruchomości, odległości od usytuowanych na gruncie i w najbliższej...

II SA/Go 372/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-07-23

osobowości prawnej - wyposażone w zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Dzięki nim jest możliwe uczestniczenie osób prawnych w obrocie cywilnoprawnym. Wprawdzie...
Mienia Wojskowego jest statio fisi Skarbu Państwa tylko dlatego, że wykonuje czynności powiernicze w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa., Wskazując na powyższe...
1   Następne >   +2   5