Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przeciwdziałanie alkoholizmowi X

U 5/92 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1992-09-02

./ jest niekorzystanie przez podmiot gospodarczy ze zwolnień od podatku dochodowego na mocy odrębnych przepisów., Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdza następnie, iż na mocy art. 37...
podmiotom zwolnionym od podatku dochodowego możliwości starania się o przydział kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów...

I SA/Gl 398/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-10

[...] nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę Decyzją z dnia [...], nr [...] Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w K...
. ustalił A. K. wysokość zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...

III SA/Gl 1837/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-02-07

[...] r., z którego ustalono, iż skarżący w roku 2010 nie uzyskał żadnych dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jego rachunek bankowy na dzień [...] r...
H.W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie wymiaru należności celnych, podatku od towarów i usług (stwierdzenia nieważności decyzji...

SA/Gd 1179/90 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1991-07-03

wysokości zaliczek na podatek obrotowy i dochodowy alternatywnego wniosku strony o umorzenie zaległości podatkowych na podstawie art. 31 ust. 1 z dnia 19 grudnia 1980 r...
art. 5 ust. 3 ustawy o zobowiązaniach podatkowych, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1986 r. w sprawie zaliczek na podatek obrotowy i dochodowy /Dz.U....

II SA 2540/00 - Wyrok NSA z 2001-10-01

podatków na miejsce podatku akcyzowego oraz podatku dochodowego, co dowodzi, że zwolnienie zakładu pracy chronionej ze świadczeń na rzecz budżetu nie jest absolutne...
należnościami budżetowymi są wszystkie inne poza podatkami należności o charakterze publicznoprawnym. Opłaty te bowiem:, - są dochodami gminy i są przez nią pobierane...

II GSK 87/06 - Wyrok NSA z 2006-07-11

(orzeczenie 1996.05.16 wyrok NSA SA/Sz 2089/95, Lex nr 27156), która wprawdzie dotyczy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale także i ta ustawa nie precyzowała jakim...